Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

2011-06-24

Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych

Wnioski w w/w sprawach organy gmin przedkładają ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Udokumentowany wniosek powinien zawierać:

 

Wojewoda, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, dołączając swoją opinię.

 

 

Termin składania wniosków do ministra

31 marca roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy.

 

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612).