Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

2011-06-24

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:

 

 

Podstawą do ogłoszenia aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest ich oryginał podpisany przez upoważniony do wydania tego aktu organ, a w przypadku orzeczenia sądu lub Trybunału Konstytucyjnego – odpis orzeczenia. Na oryginale obok podpisu organu umieszcza się pieczęć urzędową. Oryginał aktu normatywnego lub odpis orzeczenia wraz z trzema kopiami jest przedstawiany z wnioskiem o ogłoszenie w dzienniku urzędowym organowi wydającemu dziennik. Ponadto wraz z wnioskiem o ogłoszenie dostarcza się akt normatywny lub inny akt prawny, w tym orzeczenie, również w formie dokumentu elektronicznego.

 

Podstawa prawna:  art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449 ze zm.).

 


Pracownik odpowiedzialny za redakcję Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego:
Anna Podgórna i Mirosław Chmielarz, pok. 139, tel. 91 43-03-380.

 cofnij do druku na górę