Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Oddział Orzecznictwa Architektoniczno Budowlanego

Oddział Orzecznictwa Architektoniczno Budowlanego

Oddział Orzecznictwa Architektoniczno Budowlanego


Do zadań Oddziału Orzecznictwa Architektoniczno Budowlanego należy:
 
1: Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień organów I instancji w celu weryfikacji prawidłowości decyzji pierwszoinstancyjnych. Przygotowywanie projektów decyzji.
2: Rozpatrywanie spraw w trybie nadzwyczajnym: stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania, uchylenie decyzji - w celu weryfikacji wydanych rozstrzygnięć.
3: Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego - w celu weryfikacji wydanych rozstrzygnięć.
4: Przygotowywanie odpowiedzi na skargi od decyzji Wojewody w celu przekazania sprawy wraz z aktami do rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
5: Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach architektoniczno – budowlanych.
6: Udział w rozprawie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w przypadku zaskarżenia decyzji Wojewody - w celu reprezentowania stanowiska Wojewody w sprawie.
7: Rozpatrywanie zażaleń odpostanowień organów I instancji dotyczących postępowań egzekucyjnych

cofnij do druku na górę