Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

2012-08-22

Informacje dla cudzoziemców / Information for the foreigners / Разъяснение для иностранцев

Całodobowa, automatyczna infolinia dla cudzoziemców - tel. 91 44 12 000

Informacje na temat sposobu składania wniosku o legalizację pobytu, zatrudnienia na terytorium Polski oraz Karty Polaka.
 
Infolinia została sfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
 
logo FAMI - Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
  

UWAGA !

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  od dnia 25-05-2018 r. (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach) znajduje się w załącznikach

Informacje dotyczące spraw cudzoziemców - tel. 91 43 03 728
 

W załączniku znajduje się zaktualizowane pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach w sprawach o przedłużenie okresu ważności wydanej wizy lub okresu pobytu objętego tą wizą, udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn. zm.), uwzględniającego zmiany wprowadzone do w/w ustawy na mocy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 107).Zobacz również artykuły:

1
Information for the foreigners
2
Po stronie dialogu - promowanie integracji w społeczeństwie przyjmującym
3
System wniosków interaktywnych
4
Разъяснение для иностранцев

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
System interaktywnych formularzy
format pliku html .html
kB
2018-08-14, 09:09:11
2
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - zmiany od 12 lutego 2018
format pliku html .html
kB
2018-02-09, 08:54:45
3
PIERWSZE KROKI W POLSCE - Informator dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej
format pliku html .html
kB
2018-08-14, 09:15:38
4
FIRST STEPS IN POLAND - Guidebook for foreigners applying for international protection
format pliku html .html
kB
2018-08-14, 09:14:59
5
ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПОЛЬШЕ - Информатор для иностранцев, которые ходатайствуют в предоставлении им международной защиты
format pliku html .html
kB
2018-08-14, 09:35:23
6
НОВІ НАВИЧКИ В НОВІЙ КРАЇНІ КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ОТРИМАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
format pliku html .html
kB
2018-04-04, 13:33:52
7
Procedura złożenia wniosku za pośrednictwem poczty
format pliku pdf .pdf
183.4 kB
2018-08-17, 15:29:03
8
Процедура подачі анкети за посередництвом пошти
format pliku pdf .pdf
221 kB
2018-08-17, 15:30:25
9
Poradnik dla uczelni i studentów zagranicznych
format pliku html .html
kB
2019-02-13, 13:20:39
cofnij do druku na górę