Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Państwowa Straż Łowiecka

Państwowa Straż Łowiecka

PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA w ZACHODNIOPOMORSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM w SZCZECINIE

I. PAŃSTWOWA STRAŻ ŁOWIECKA w SZCZECINIE

Lubieszyn 10H (budynek po byłym przejściu granicznym - Lubieszyn-Rondo)
72-002 Dołuje
Adres do korespondencji - Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
e-mail: sl@szczecin.uw.gov.pl

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej
Tomasz Dobraniecki
tel. 91 430 36 57
tel. kom. 696 031 173
e-mail: tdobraniecki@szczecin.uw.gov.pl

Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej
tel. 91 430 36 58

II. POSTERUNEK PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ w KOSZALINIE

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
ul. Władysława Andersa 34
75-950 Koszalin
tel. 94 342 82 07
fax. 94 342 82 40


Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej w Koszalinie
Mirosław Wałdoch
pok. 98
tel. kom. 696 031 174
e-mail: mwaldoch@szczecin.uw.gov.pl


III. POSTERUNEK PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ w DRAWSKU POMORSKIM

ul. Starogrodzka 30
78-500 Drawsko Pomorskie
tel./fax. 94 36 36 020
pok. 18

Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej
Zbigniew Wanecki
tel. kom. 667 094 408
e-mail: sl@szczecin.uw.gov.pl


IV. Struktura Organizacyjna Państwowej Straży Łowieckiej.

- KOMENDANT WOJEWÓDZKI PSŁ w SZCZECINIE
- ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PSŁ w SZCZECINIE----
- KOMENDANT POSTERUNKU PSŁ w KOSZALINIE
- KOMENDANT POSTERUNKU PSŁ w DRAWSKU POMORSKIM
- STARSZY STRAŻNIK PSŁ - 6 os.
- STRAŻNIK PSŁ -----
- MŁODSZY STRAŻNIK PSŁ ----

V. Zadania Państwowej Straży Łowieckiej

Zadaniem Państwowej Straży Łowieckiej jest kontrola realizacji przepisów ustawy, a w szczególności w zakresie:
1. ochrony zwierzyny;
2. zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego;
3. zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa;
4. kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną;
5. kontroli przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami dotyczącej prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.

Na terenach obwodów łowieckich ochroną zwierzyny oraz ochroną mienia dzierżawców i zarządców, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego i szkodnictwa przyrodniczego, popełnianych w obwodach łowieckich polnych i leśnych, zajmują się strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego i Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

VI. Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej przy wykonywaniu zadań mają prawo do:

1. Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości.
2. Nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego
3. Zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
4. Przeszukania osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego;
5. Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa i doprowadzenia do jednostki Policji.
6. Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenia.
7. Prowadzenia dochodzeń oraz wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Karnego.
8. Prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia oraz udziału w rozprawach przed kolegium do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia środków zaskarżania do sądu rejonowego od rozstrzygnięć kolegium do spraw wykroczeń w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego.
9. Dokonywania kontroli podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzenia źródeł jej pochodzenia.
1. dokonywania kontroli podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia.
2. dokonywania kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Noszenia broni palnej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, pałki wielofunkcyjnej i kajdanek oraz pocisków, w tym pocisków niepenetracyjnych.
11. Noszenia miotacza gazu obezwładniającego oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
12. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy.
Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:

1. Siły fizycznej.
2. Chemicznych środków obezwładniających w postaci miotacza gazu obezwładniającego.
3. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
4. Pałki wielofunkcyjnej.
5. Kajdanek zakładanych na ręce.
6. Pocisków niepenetracyjnych.
7. Broni palnej.

 

VII. Przepisy karne.
Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713
USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

Rozdział 10
Przepisy karne
Art. 51. 1. Kto:
1) strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych,
2) wybiera jaja, pisklęta, niszczy gniazda ptaków łownych lub niszczy ich lęgowiska,
3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia,
4) niszczy nory i legowiska zwierząt łownych,
5) niszczy urządzenia łowieckie, wybiera karmę lub sól z lizawek,
6) poluje, nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów,
7) wbrew przepisom art. 42b ust. 2 nie dokonuje wymaganych wpisów w upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego,
7a) nie przestrzega zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego, o którym mowa w art. 8 ust. 8, oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny
– podlega karze grzywny.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 52. Kto:
1) gromadzi, posiada, wytwarza, przechowuje lub wprowadza do obrotu narzędzia i urządzenia przeznaczone do kłusownictwa,
2) wchodzi w posiadanie bezprawnie pozyskanej tuszy lub trofeów zwierząt łownych,
3) narusza zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4,
4) hoduje lub utrzymuje bez zezwolenia charty rasowe lub ich mieszańce,
5) sprawując zarząd z ramienia dzierżawcy, a w obwodach niewydzierżawionych z ramienia zarządcy, zezwala na polowanie osobie nieuprawnionej do wykonywania polowania lub na przekroczenie zatwierdzonego w planie łowieckim pozyskania zwierzyny,
6) pozyskuje zwierzynę innego gatunku, innej płci lub w większej liczbie, niż prze-widuje upoważnienie wydane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego,
7) wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18 roku życia,
8) celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


Art. 53. Kto:
1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m od
brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,
2) poluje z chartami lub ich mieszańcami,
3) poluje w czasie ochronnym,
4) poluje nie posiadając uprawnień do polowania,
4a) wbrew zakazowi określonemu w art. 42aa pkt 14, zakłada narzędzia lub urządzenia przeznaczone do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,
5) wchodzi w posiadanie zwierzyny za pomocą broni i amunicji innej niż myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właściwościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, samostrzałów lub rozkopywania nor i innych niedozwolonych środków,
6) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny

– podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 54. 1. W razie skazania za czyny wymienione w art. 52 i art. 53, sąd może orzec przepadek broni, pojazdów, narzędzi i psów, przy użyciu których dokonane zostało przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich części.

2. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Jan Kępiński tel. 91 4303444,
e-mail: iod@szczecin.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.
W przypadku naruszenia Pani/Pana praw w wyniku przetwarzania danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych: dostępu do swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych. Przy czym realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.


cofnij do druku na górę