Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

Piotr Łodygowski

tel. 91 4303 784

email: in@szczecin.uw.gov.pl

 Kierownik Kancelarii Tajnej

Waldemar Redmer

tel.  91 4303 584

fax. 91 4303 684

email: in@szczecin.uw.gov.pl

Do szczegółowego zakresu działania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 

 

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim i Delegaturze Urzędu; w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego w tym zakresie;
 2. zapewnienie w jednostkach administracji zespolonej ochrony informacji niejawnych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych;
 3. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 4. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 6. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
 7. opracowywanie instrukcji określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” oraz „zastrzeżone”;
 8. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych;
 9. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 10. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 11. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 12. przekazywanie ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 13. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających; udostępnianie tych akt w trybie przewidzianym ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 14. prowadzenie Kancelarii Tajnej odpowiedzialnej za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom;
 15. podejmowanie niezwłocznych działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz ograniczenia jego negatywnych skutków;
 16. współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w opracowywaniu dokumentów planu obronnego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej;
 17. monitorowanie terminów składania, przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie oświadczeń o stanie majątkowym:
  a) Wicewojewody Zachodniopomorskiego,
  b) Dyrektora Generalnego Urzędu,
  c) członków korpusu służby cywilnej zajmujących stanowiska dyrektorów wydziałów i ich zastępców, głównego księgowego oraz stanowiska równorzędne pod względem płacowym,
  d) urzędników służby cywilnej,
  e) kierowników jednostek administracji zespolonej i ich zastępców;
 18. analiza danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym;
 19. prowadzenie spraw wynikających z kompetencji Wojewody określonych ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a w szczególności:
  a) przyjmowanie oświadczeń lustracyjnych od osób kandydujących do objęcia lub wykonujących funkcje publiczne,
  b) przekazywanie oświadczeń, o których mowa w lit. a do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

 


Zobacz również artykuły:

1
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym

Lista załączników:

TypPlik załącznika
wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
rozmiar pliku: 84.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-11-16 09:00:51
wzór oświadczenia lustracyjnego
rozmiar pliku: 244.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-11-16 09:01:24
cofnij do druku na górę