Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

2011-06-24

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej

Kto może uzyskać status zakładu aktywności zawodowej

Gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

 1. co najmniej 70 % ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ww. ustawy o rehabilitacji, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;
 2. spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3;
 3. przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
 4. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej, z wyjątkiemprzypadku, gdy organizatorem jest powiat.

Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1 lit.b, nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych.


Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników ustala sie w osobach.


Do stanu zatrudnienia nie wlicza sie osób, o których mowa w art. 21 ust. 5 ustawy.

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek organizatora adresowany do Wojewody Zachodniopomorskiego, zawierający:
  • dokładną nazwę i adres organizatora oraz adres zakładu,
  • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża, profil produkcji, itp.),
  • informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń),
 2. tabela ilustrująca zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 3. decyzja Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy potwierdzającą, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. informacja o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki prowadzącej indywidualną praktykę  zezwolenie na wykonywanie tej praktyki wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki  Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych : umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną wraz z wykazem tych usług), a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne,
 5. informacja o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności,
 6. opinia starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej, wydana po przedłożeniu wniosku przez właściwą jednostkę organizacyjną samorządu województwa,
 7. kopia  wyciągu z Krajowego Rejestru Sadowego,
 8. kopia aktualnego zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru  REGON,
 9. kopia decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP),
 10. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 11. Statut.

 

Termin i sposób załatwiania sprawy

W ciągu 30 dni. Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin


Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  - pokój 140

tel. 91 43-03-490,   fax 91 43-35-531.


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 

Opłaty:


Wpłaty należy wnosić:

Podstawa prawna
Lista załączników:

TypPlik załącznika
ZAZ woj. zachodniopomorskie czerwiec 2022 r.
rozmiar pliku: 162.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-06-20 11:00:13
cofnij do druku na górę