Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Rejestrowanie placówek, ośrodków, organizatorów - Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

2011-06-22

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą

ikonka przypisana do artykułu

Rejestracja podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zmiana wpisu w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego


 

Jak uzyskać wpis do rejestru?


Podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące warunki:

 

Jakie są skutki prawne wpisu do rejestru?

Podmiot leczniczy może rozpocząć działalność leczniczą dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.


Jakie dokumenty są wymagane przy rejestracji podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

 1. Wniosek o wpis do rejestru - składa podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą lub wniosek o zmianę w rejestrze lub wniosek o wykreślenie z rejestru,
 2. Wykaz przedsiębiorstw podmiotu leczniczego,
 3. Wykaz jednostek organizacyjnych,
 4. Wykaz komórek organizacyjnych,
 5. Oświadczenie o którym mowa w art. 100 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej o treści:
  Oświadczam, że:
  - dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;,
  - znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U .z 2015 r.,. poz..).” 618 z późn. zm.)"
  .

Ile czasu trwa uzyskanie wpisu?

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

W przypadku podmiotu leczniczego zaświadczenie o wpisie obejmuje również nadane przez organ prowadzący rejestr podmiotowi leczniczemu oraz jednostkom i komórkom organizacyjnym jego przedsiębiorstwa resortowe kody identyfikacyjne zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku lub załączonych do niego dokumentów, organ prowadzący rejestr wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i w terminie do 40 dni wydaje zaświadczenie lub decyzję o odmowie dokonania wpisu.

Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w przewidzianym terminie a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
 

W jakim przypadku następuje odmowa wpisania do rejestru?

W jakim przypadku następuje wykreślenie z rejestru?

 

a. złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym,

b. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru,

c. rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem,

d. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych,

e. złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru,

f. bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.

 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie lit. a, c i d, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

Odmowa wpisu do rejestru, odmowa jego zmiany i wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na okres nieprzekraczający 6 miesięcy zaprzestać działalności leczniczej całkowicie lub częściowo w zakresie jednej lub więcej komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych świadczeń. Czasowe zaprzestanie działalności wymaga zgody wojewody, który wydaję lub odmawia jej wydania, w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Gdzie należy złożyć dokumenty?

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4


pokoje 142, 143, 144, 145
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
- pokój 245,

tel. 91 43-03-222, fax 91 43-03-318, e-mail: zp@szczecin.uw.gov.pl


W jaki sposób można odwołać?

Stronie od decyzji dot. czasowego zaprzestania działalności, odmowy wpisu do rejestru, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru przysługuje odwołanie za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Jakie są opłaty?

 

Opłaty za: 

 1. Wpis do rejestru (zaświadczenie) – w wysokości 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.

   
 2. Zmianę wpisu (zaświadczenie) – w wysokości 50% wskazanej powyżej opłaty za wpis do rejestru.
   

należy wnosić na rachunek bankowy
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:
Bank NBP Nr: 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
Tytułem: Opłata za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą –
nazwa podmiotu.

lub bezpośrednio w kasie Urzędu

 

 

Opłatę skarbową za

 1. Wydanie decyzji administracyjnej (o odmowie wpisu, o odmowie wpisu zmian, o wykreśleniu i czasowym zaprzestaniu działalności) -10,-zł.
   
 2. Od odpisu, wypisu, kopii- 5,00 zł (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy, w przypadku Ksiąg rejestrowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą).


wnosi się na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Szczecin – PKO Bank Polski Oddział Szczecin:
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
tytułem: „opłata skarbowa za Księgę rejestrową nr…………..”

 
Uwagi:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.rpwdl.csioz.gov.pl

  

Podstawa prawna:

 


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Oświadczenie
rozmiar pliku: 26.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-23 14:37:15
Wniosek o wpis do rejestru
rozmiar pliku: 38 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-23 14:37:50
Wykaz przedsiębiorstw podmiotu leczniczego
rozmiar pliku: 36.5 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-23 14:38:20
Wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
rozmiar pliku: 39 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-23 14:39:04
Wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
rozmiar pliku: 49 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-23 14:39:29
Klauzula RODO - Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą o działalności leczniczej
rozmiar pliku: 134.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2018-06-04 14:41:57
cofnij do druku na górę