Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Prawo - Tłumacze przysięgli

Tłumacze przysięgli

 

Informujemy, że od 1 marca 2015 wchodzą zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741):

 

 

Art. 118. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702, z późn. zm.) w art. 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:


"2. Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument.".


 

Lista tłumaczy przysięgłych dostępna jest w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w pokoju nr 138, w godzinach pracy urzędu.

Elektroniczna lista dostępna jest pod adresem:
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/

 


cofnij do druku na górę