Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Rejestrowanie placówek, ośrodków, organizatorów - Zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

2011-06-22

Zezwolenia na prowadzenie placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku

Jakie dokumenty należy przygotować?

  1. Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.
  2. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowana jest placówka (np. akt własności lub umowa dzierżawy).
  3. Zaświadczenie właściwego organu potwierdzające możliwość użytkowania obiektu, określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1439 j.t.).
  4. Koncepcja prowadzenia placówki dająca możliwość uzyskania informacji m.in. o tym, czy ze sposobu zorganizowania placówki wynika możliwość wypełnienia standardów, o których mowa w art. 68 ustawy o pomocy społecznej. W koncepcji należy uwzględnić zakres usług, jakie ma świadczyć placówka, grupę osób, które będą do niej przyjmowane oraz ewentualny plan rozwoju prowadzonej działalności.
  5. Informacja o sposobie finansowania placówki i o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego oraz składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką.
  7. Zaświadczenie o stanie zdrowia osoby kierującej i zdolności do prowadzenia placówki.
  8. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych odrębnymi przepisami tj.:
 

Pozostałe wymogi

Potwierdzenie danych osobowych i danych identyfikacyjnych na podstawie okazanych dokumentów oraz przyjęcie wymienionych we wniosku załączników przez osobę przyjmującą wniosek.
 
 

Ile czasu trwa Termin i sposób załatwiania sprawy?

14 dni od dnia zakończenia oględzin obiektu, w którym jest usytuowana placówka
 
 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie                          
ul. Wały Chrobrego 4
72-502 Szczecin
 
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr 71
tel. 91 43-03-539, 91 43-03-238, 91 43-03-233
faks 91 433-55-31
www.szczecin.uw.gov.pl
 
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 

Opłaty:

brak
 
 

Podstawa prawna

  1. Art. 22 pkt 4 i art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 j.t.);
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 739);Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
rozmiar pliku: 32 kB, typ pliku: *.doc, zmodyfikowany: 2014-04-23 12:01:19
cofnij do druku na górę