Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Straże gminne i miejskie

Straże gminne i miejskie

Nadzór wojewody nad strażami gminnymi (miejskimi)

  1. Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383).
  2. Zakres sprawowanego nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) określa art. 9 ust. 2 ustawy o strażach gminnych i obejmuje: 

1) wykonywanie przez strażników gminnych (miejskich) uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy, w tym:

a) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

b) legitymowani osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

c) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

d) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby,

e) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

f) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżani przed sądami i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

g) usuwania pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, w zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

h) wydawania poleceń,

i) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

j) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

2) użycie przez strażników gminnych (miejskich) broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,

3) prowadzenie przez straż gminną (miejską) ewidencji , o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o strażach gminnych, w tym:

a) etatów,

b) wyposażenia, w tym wymienionych powyżej środków przymusu bezpośredniego, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego) oraz środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych (urządzeń monitoringu miejskiego), a także użytkowanych przez straż gminną (miejską) pojazdów służbowych,

c) wyników działań straży. 

3. Nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji, działającego w jego imieniu. 

4. Wojewoda sprawuje nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o strażach gminnych, poprzez:

1) przeprowadzanie okresowych lub doraźnych kontroli, obejmujących całokształt lub część spraw poddanych nadzorowi,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrolę prawidłowości i terminowości ich realizacji,

3) podejmowanie innych czynności zmierzających do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu.
 

5. Zasady i tryb prowadzenia przez wojewodę nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz.1733 z późn. zm.).Zobacz również artykuły:

1
Program standaryzacji i certyfikacji straży gminnych (miejskich)

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór sprawozdania z ewidencji i działania straży gminnej (miejskiej)
format pliku doc .doc
180.5 kB
2016-09-06, 09:03:34
2
Informacja o ewidencjach straży gminnych w 2016 r.
format pliku pdf .pdf
5260.2 kB
2017-03-14, 13:43:19
3
Plan kontroli okresowych straży gminnych w 2017 r.
format pliku pdf .pdf
93.4 kB
2017-03-14, 13:44:07
cofnij do druku na górę