Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Organy kolegialne

Organy kolegialne

 1. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim
   
 2. Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
   
 3. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   
 4. Komisja sprawdzająca kwalifikacje kandydatów na instruktorów, instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców
   
 5. Komisja przeprowadzająca testy kwalifikacyjne
   
 6. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
   
 7. Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w budownictwie i infrastrukturze technicznej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe
   
 8. Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
   
 9. Wojewódzka Komisja Lekarska
   
 10. Wojewódzki Zespół Ekspercki ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   
 11. Zespół Konsultacyjny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
   
 12. Zespół ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim
   
 13. Zespół ds. Egzekucji Administracyjnej o charakterze niepieniężnym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
   
 14. Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
   
 15. Wojewódzka Komisja do oceny wniosków realizowanych w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”
   
 16. Wojewódzka Komisja do oceny wniosków realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
   
 17. Wojewódzki Zespół do przeprowadzenia corocznych kontroli na stadionach, w obiektach i na terenach, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe
   
 18. Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Szczecińskiego
   
 19. Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego
   
 20. Zespół do wdrożenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją EZD w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz wyznaczenia koordynatorów wydziałowych do spraw EZD
   
 21. Zespół do spraw bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
   
 22. Komisja do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych
   
 23. Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
   
 24. Wojewódzki zespół ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi
   
 25. Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
   
 26. Wojewódzki zespół koordynujący rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. Bezpieczna +
   
 27. Wojewódzki zespół do oceny standardu straży gminnych (miejskich) działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz przyznania certyfikatu
   
 28. Wojewódzki Zespół ds. koordynacji rządowego programu Program ograniczania przestępczośi i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

 


Zobacz również artykuły:

1
Zarządzenie Nr 376/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołałnia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.
cofnij do druku na górę