Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Obywatelstwo polskie - Przywrócenie obywatelstwa - informacja

2012-05-14

Przywrócenie obywatelstwa - informacja

Od 15 maja 2012 r. można ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Komu można przywrócić obywatelstwo

Z instytucji przywrócenia obywatelstwa polskiego mogą skorzystać osoby, które utraciły obywatelstwo polskie przed 1 stycznia 1999 r., na przełomie sierpnia 1962 r. a grudnia 1998 r. nabyły obywatelstwo obce oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.

Do kogo kierować wniosek

Wnioski o przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemcy zamieszkali w kraju składają bezpośrednio do ministra spraw  wewnętrznych w Warszawie, a osoby zamieszkałe za granicą za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania.

Co zawiera wniosek

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego zawiera m.in. dane cudzoziemca, adres zamieszkania, oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty, adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed utratą obywatelstwa polskiego, życiorys. Do w/w wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły, posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, fotografię osoby objętej wnioskiem.

Pozostałe informacje

  1. Minister spraw wewnętrznych wydaje decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o obywatelstwie polskim.

  2. Cudzoziemcy, którzy utracili obywatelstwo polskie po dniu 1 stycznia 1999 r. mogą występować o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.
  3. Przywrócenie obywatelstwa jest nowym rozwiązaniem prawnym, które zostało wprowadzone na mocy przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenia z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przywrócenia obywatelstwa polskiego można uzyskać pod numerami telefonów 91 43-03-232 oraz 91 43-03-691 oraz na stronie internetowej www.mswia.gov.pl.

cofnij do druku na górę