Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Obywatelstwo polskie - Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

2021-10-01

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

WYMAGANE DOKUMENTY

dokumenty poświadczające dane zawarte we wniosku, a w szczególności:

  1. dla osób posiadających ważny paszport lub dowód osobisty: kserokopie tych dokumentów, dowód wniesienia opłaty skarbowej.
  2. dla osób, których polski paszport utracił ważność, a posiadających inne obywatelstwo: zagraniczny paszport, odpisy aktów stanu cywilnego w tym aktu stanu cywilnego na obecnie noszone nazwisko /może zajść konieczność wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego/, paszport na którym osoba zainteresowana opuściła Polskę, nieważny polski dowód osobisty, decyzja o zmianie nazwiska lub imienia za granicą, jeśli taka zmiana nastąpiła, dowód wniesienia opłaty skarbowej, ewentualnie polskie dokumenty tożsamości rodziców /w przypadku gdy wniosek dotyczy małoletniego – polskie dokumenty tożsamości rodziców obowiązkowo/ , książeczka wojskowa, akt nabycia obywatelstwa obcego,
  3. dla osób które w latach 1951-1984r wyjechały z Polski na podstawie dokumentu podróży lub Uchwał Rady Państwa dla wyjeżdżających na pobyt stały do Państwa Izrael lub wyjeżdżających jako repatrianci do Niemiec: zaświadczenie o dacie nabycia obywatelstwa obcego, aktualny dokument potwierdzający tożsamość, odpisy aktów stanu cywilnego w tym aktu stanu cywilnego na obecnie noszone nazwisko i aktu stanu cywilnego na nazwisko na którym nastąpił wyjazd z Polski, dokument na którym osoba zainteresowana opuściła Polskę, inne dokumenty ułatwiające potwierdzenie posiadania obywatelstwa, tj. świadectwa szkolne, dokumenty rodzinne, dowód wniesienia opłaty skarbowej.

POZOSTAŁE WYMOGI

Wniosek sporządzony na druku urzędowo określonym składany jest osobiście lub pocztą. Do wglądu należy przedstawić oryginały dokumentów. W przypadku przesyłania wniosku drogą pocztową, kopie dokumentów winny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem.

W razie osobistego składania wniosków obowiązuje internetowa rezerwacja wizyty

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4 72-502 Szczecin

faks  nr 91 422 57 12

so@szczecin.uw.gov.pl

informacja w sprawach obywatelstwa polskiego -  tel. 91 43 03 779

Godziny urzędowania:

- poniedziałek do godz. 10.00 do 18.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Delegatura Urzędu w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34   70-950 Koszalin

 so@szczecin.uw.gov.pl

Godziny urzędowania:

- poniedziałek do godz. 10.00 do 18.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin i sposób załatwiania sprawy:

Czas przyjmowania pojedynczego wniosku:

Ad 1- około 10 min.          Ad 2 - około 20 min.               Ad 3- około 30-40 min.

Okres oczekiwania na wydanie poświadczenia i postępowanie wyjaśniające:

 Ad 1 - 30 dni – postępowanie wymaga dokonania sprawdzeń w rejestrach informatycznych;                       

Ad 2 – min. 2 miesiące – postępowanie wyjaśniające wymaga zapytania polskich konsulatów o okoliczność składania wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, w wyjątkowych przypadkach postępowanie wymaga wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej o akta paszportowe - wówczas okres oczekiwania może wynosić min. 3 miesiące,

Ad 3 – min. 3 miesiące – postępowanie wyjaśniające wymaga wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej o akta paszportowe,  do urzędów gminy o archiwalne zapisy, oraz do innych instytucji posiadających archiwa niezbędne do prowadzonego postępowania.

O właściwości miejscowej Wojewody decyduje kolejno: miejsce zamieszkania, miejsce ostatniego zamieszkania. W razie braku tych podstaw właściwy jest Wojewoda Mazowiecki.

Wojewoda może przed wydaniem decyzji wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz dostarczenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie poświadczenia obywatelstwa polskiego w kwocie 58 zł., wnoszona jest przed  złożeniem wniosku.

Opłatę wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

Urząd Miasta Szczecin Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1; 70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty „za poświadczenie obywatelstwa polskiego

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podstawa prawna:

 – art. 55 ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2020r. poz. 347.); 

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546.).

 

 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o stwierdzenie posiadaniautraty obywatelstwa polskiego
format pliku pdf .pdf
3330.5 kB
2012-08-21, 09:25:51
cofnij do druku na górę