Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

2012-04-21

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

W załącznikach znajdziesz wnioski z informacjami przydatnymi przy ich wypełnianiu / In attachments you can find applications with useful informations to fill the applicatrion

 

 


WYMAGANE DOKUMENTY 

Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE może pobrać formularz w pokoju 92 (tel. 91 43 03 728) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie (tel. 94 34 28 382) oraz ze strony internetowej.  

Następnie cudzoziemiec powinien osobiście złożyć w pokoju 92 formularz wypełniony w języku polskim, przedstawić ważny dokument podróży /paszport/ oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 


Termin i sposób załatwiania sprawy:

Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE trwa około 45 minut.

Po przyjęciu kompletnego wniosku organ prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego miejscowo Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie o przekazanie informacji czy wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy biorące udział
w postępowaniu są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko lub udostępnić posiadane informacje.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu.

W terminie do 6 miesięcy Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN. 


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

 

Pok. 92 Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek od 10.00 do 18.00,
tel. 914303728,
fax 914225712,

e-mail wsoim@szczecin.uw.gov.pl

 


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Opłaty:

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wynosi 640 PLN.

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty "za wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP"

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

Ustawa z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

 

 

Podstawa prawna: 

 Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek - rezydent długoterminowy UE
format pliku pdf .pdf
5157.9 kB
2014-05-19, 13:59:48
2
wzór wniosku- ang.
format pliku pdf .pdf
405.4 kB
2016-11-30, 12:50:46
3
wzór wniosku - Ukr.
format pliku pdf .pdf
409.5 kB
2016-11-30, 12:51:10
4
wzór wniosku
format pliku pdf .pdf
411.3 kB
2016-11-30, 12:56:44
cofnij do druku na górę