Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy obywatelskie - Kościoły i związki wyznaniowe

2012-04-21

Kościoły i związki wyznaniowe

  

Wymagane dokumenty


Pisemne powiadomienie:

  1. o uzyskaniu przez instytucję kościelną osobowości prawnej (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami:
    • dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującej osobę prawną, podpisany przez biskupa diecezjalnego i kanclerza kurii (notariusza) lub wyższego przełożonego zakonnego i sekretarza kurii zakonnej - opatrzone pieczęcią,
    • niezbędne dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej (Załącznik nr 2);
  2. o zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz o zmianie jej granic;
  3. o połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej;
  4. o powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcje organu osoby prawnej, podając jej imię i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania.


Opłaty

Brak


Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia powiadomienia.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - pokój 17.

 

Komórka odpowiedzialna za załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich – pokój 14,
tel. 91 4303-462, 91 4303-292,
codziennie w godz. 8:00-15:00.

 


 

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną lub inny związek wyznaniowy, lub/i o sprawowaniu funkcji organu osoby prawnej kościelnej jednostki organizacyjnej lub związku wyznaniowego


Wymagane dokumenty

 

Opłaty

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Z dopiskiem: za wydanie zaświadczenia o osobowości prawnej instytucji kościelnej

 

w przypadku zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy
ze środków Unii Europejskiej 
- bez opłaty


Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

 
Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - pokój 17.

 

Komórka odpowiedzialna za załatwienia sprawy


Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich – pokój 14, tel. 91 4303-462, 91 4303-292, codziennie w godz. 8:00-15:00

 

Podstawa prawna

Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz 

w oparciu o art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Powiadomienie o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną (zał nr 1)
format pliku doc .doc
22.5 kB
2014-10-21, 14:54:43
2
Podstawowe dane identyfikacyjne instytucji kościelnej ( zał nr 2)
format pliku doc .doc
21 kB
2014-10-21, 14:54:58
3
wniosek o wydanie zaświadczenia o osobowości prawnej instytucji kościelnej( zał.nr 3)
format pliku doc .doc
24 kB
2014-10-23, 14:01:37
cofnij do druku na górę