Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Obywatelstwo polskie - Uznanie za obywatela polskiego

2019-05-23

Uznanie za obywatela polskiego

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego

Za obywatela polskiego uznaje się:

 1. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada  w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 2. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE lub prawa stałego pobytu, który:
  a. pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim                    lub
  b. nie posiada żadnego obywatelstwa;
 3. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;   
 4. małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie; 
 5. małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
 6. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  a. posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE/UE lub prawo stałego pobytu,
  b. posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 7. cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaniem Karty Polaka.


Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego obowiązany jest posiadać  znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem określonym w art. 11 a ustawy  z 7 października 1999r.
o języku polskim /Dz. U. z 2018, poz. 931/, świadectwem ukończenia szkoły  w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. Z obowiązku potwierdzenia znajomości języka polskiego wyłączeni są jedynie spełniający przesłanki uznania za obywatela polskiego cudzoziemcy małoletni o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy.

Decyzję o uznaniu za obywatela polskiego wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego 

WYMAGANE DOKUMENTY

/należy złożyć stosownie do okoliczności uzasadniających złożenie wniosku/

 1. wniosek o uznanie za obywatela polskiego;
 2. kserokopia paszportu /oryginał do wglądu/. Dokument musi być ważny co najmniej  6 miesięcy;
 3. kserokopia karty pobytu wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, ważna co najmniej 6 miesięcy /oryginał do wglądu/;
 4. oryginał odpisu aktu urodzenia wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
 5. oryginał odpisu aktu małżeństwa wydany przez polski urząd stanu cywilnego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku (zawierający ewentualnie adnotację o ustaniu małżeństwa lub fakt zgonu współmałżonka);

UWAGA: odpisy aktów stany cywilnego muszą być ujednolicone, tzn. zawierać tożsame dane

 1. poświadczenie zameldowania na terytorium województwa zachodniopomorskiego;
 2. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego /wydane zgodnie z art. 11 a ustawy  z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018, poz. 931)/ bądź świadectwo ukończenia szkoły 
  w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą  z wykładowym językiem polskim;
 3. kopia dokumentu tożsamości współmałżonka cudzoziemca, potwierdzająca jego tożsamość  i obywatelstwo /oryginał do wglądu/;
 4. dokumenty potwierdzające stosownie do okoliczności  - roczny/3 letni /bądź 10 letni/ nieprzerwany, legalny, bezpośrednio poprzedzający złożenie wniosku pobyt na terytorium RP (decyzje pobytowe);
 5.  dokumenty potwierdzające fakt posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu /np. aktualne zaświadczenie od pracodawcy wraz umową o pracę,  wyciąg z ewidencji  działalności gospodarczej, zeznanie podatkowe PIT, umowy cywilno-prawne, alimenty, świadczenie emerytalne lub rentowe, inne świadczenia/;
 6. tytuł prawny /np. umowa najmu, akt własności, umowa użyczenia/ do zajmowanego lokalu  w którym wnioskodawca przebywa /umowa użyczenia  wyłącznie w przypadku, gdy użyczającym jest wstępny, zstępny lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca/;
 7. zdjęcie biometryczne czyli aktualna fotografia cudzoziemca, nieuszkodzona, kolorowa,  o wymiarach
  4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy;
 8. oświadczenie o pobytach poza RP w okresie odpowiednio: 1 rok/2 lata/3 lata;
 9. inne dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku nie wymienione wyżej;
 10. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie wniosku o uznaniu za obywatela RP.

 

Gdy wniosek obejmuje małoletnie dziecko należy dołączyć także:


•    oryginał odpisu aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego 
•   kserokopię dokumentu tożsamości drugiego rodzica
•   dokument tożsamości dziecka (ważny nie krócej niż 3 miesiące)
•   oświadczenie drugiego z rodziców, który posiada władzę rodzicielską, o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa polskiego przez małoletniego przyjęte  do protokołu przed właściwym  organem:  jeżeli rodzic mieszka w Polsce – przez właściwym miejscowo wojewodą - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym – przed konsulem RP. 

Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów w celu potwierdzenia przez pracownika ich zgodności
z pozostawioną kserokopią. Kserokopie dokumentów, których oryginały nie zostaną okazane mogą być przyjęte tylko po uprzednim ich potwierdzeniu przez notariusza bądź konsula RP, ewentualnie przez reprezentującego wnioskodawcę adwokata, radcę prawnego. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego bądź konsula RP. 

Ponadto wojewoda, w trakcie toczącego się postępowania, może zobowiązać wnioskodawcę do dostarczenia innych niż wyżej wymienione dokumentów mogących mieć istotne znaczenie w sprawie.

POZOSTAŁE WYMOGI

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego, sporządzony na druku urzędowo określonym  składa się  osobiście lub drogą pocztową w formie papierowej.


Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

72-502 Szczecin

faks  nr 91 422 57 12

so@szczecin.uw.gov.pl

informacja w sprawach obywatelstwa polskiego -  tel. 91 43 03 779

Godziny urzędowania:

- poniedziałek do godz. 10.00 do 18.00

- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Uwaga:  przed złożeniem wniosku należy w biletomacie pobrać numerek z literką G i oczekiwać na wyświetlenie numeru na tablicy elektronicznej;

 

Delegatura Urzędu w Koszalinie

ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin

so@szczecin.uw.gov.pl

Godziny urzędowania:

- poniedziałek do godz. 10.00 do 18.00;

- od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Uwaga:  przed złożeniem wniosku należy w biletomacie pobrać numerek z literką G i oczekiwać na wyświetlenie numeru na tablicy elektronicznej.

 


Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego wynosi 219 zł.

Opłaty wnosi się w kasie organu podatkowego – Urząd Miasta Szczecin lub na rachunek tego organu:

Urząd Miasta Szczecin Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Pl. Armii Krajowej 1; 70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

            Wpisując tytuł wpłaty ” złożenie wniosku o uznanie za  obywatelstwa polskiego”


Termin i sposób załatwiania sprawy:

   Czas przyjmowania pojedynczego wniosku: około 20-30 min.

Okres oczekiwania na wydanie decyzji i postępowanie wyjaśniające.

Wojewoda występuje niezwłocznie do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o przekazanie  w ciągu miesiąca informacji niezbędnych do prowadzonego postępowania.

Wojewoda może przed wydaniem decyzji wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień istotnych okoliczności, niezbędnych do podjęcia decyzji.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów Wojewoda wydaje  decyzję o uznaniu lub odmowie uznania za obywatela polskiego w terminie do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

 – art. 30 ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U.  z 2018r.  poz. 1829, ze zm.), 

-  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1044, ze zm.).

 

Po doręczeniu decyzji o nadaniu obywatelstwa polskiego wnioskodawca obowiązany jest zwrócić kartę pobytu (na podstawie art. 80 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach).

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wniosek o uznanie za obywatela polskiego
format pliku pdf .pdf
1698.7 kB
2012-08-21, 09:21:03
cofnij do druku na górę