Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Planowanie przestrzenne i gospodarka - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

2022-01-12

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000)

 

·         mówiąc o „terenie zamkniętym” – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.),

·         dla terenów zamkniętych nie sporządza się planu miejscowego. W sprawach ustalenia warunków zabudowy na terenach zamkniętych, decyzję wydaje wojewoda,

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W FORMIE PAPIEROWEJ

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

poprzez platformę e-puap:

ePUAP skrytka: /low5658fe1/skrytka

 

 

KONTAKT W SPRAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546

e-mail: ap@szczecin.uw.gov.pl

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z załącznikami w myśl art. 64b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 

Do wniosku o wydanie decyzji należy załączyć:

·         pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;

·         dowód dokonania opłaty skarbowej wniesionej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923) - 598,- zł za wydanie decyzji, 17,- zł za pełnomocnictwo, na konto Urzędu Miasta Szczecin, nr konta 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

·         1 egz. mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy ewidencyjnej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji linowych dopuszczalna skala 1:2000) z oznaczoną granicą terenu objętego wnioskiem oraz planowanym sposobem zagospodarowania terenu i charakterystyki zabudowy przedstawionych w formie graficznej. Mapa w formie papierowej lub elektronicznej w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych – załącznik do wniosku;

·         w przypadku obiektów kubaturowych 1 egz. mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy ewidencyjnej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar stanowiący trzykrotność szerokości frontu terenu objętego wnioskiem w skali 1 : 1 000 – dla potrzeb przeprowadzenia analizy terenu;

·         min. 5 egz. mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy, w skali 1:500 lub 1:1000 (dla inwestycji linowych dopuszczalna skala 1:2000) z naniesioną granicą terenu objętego wnioskiem - mapy będą stanowić załącznik do decyzji. Mapa w formie papierowej lub elektronicznej w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych – załącznik do decyzji;

·         dokumenty potwierdzające przyjęcie map do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – np. karta rejestracyjna mapy, licencja mapy;

·         kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub informacje o przedsięwzięciu), w myśl art. 72 ust. 3, w związku z art. 72 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.);

·         oświadczenie zarządcy nieruchomości, że teren, na którym realizowana będzie inwestycja, jest terenem zamkniętym w myśl art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

·         dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego należy wskazać we wniosku alternatywę;

·       dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej;

·      we wniosku zarówno w formie elektronicznej jak i w papierowej należy wskazać obręb, gminę oraz powiat.

 

 

GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK

W FORMIE PAPIEROWEJ

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

ap@szczecin.uw.gov.pl

lub poniżej dostępny w formie edytowalnej

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ ma 90 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji – licząc od daty złożenia kompletnego wniosku.

Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, w tym okresów na uzupełnieniu wniosku po uprzednim wezwaniu Wnioskodawcy na piśmie, a także okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu – zgodnie z art. 51
ust. 2c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

 

OPŁATY

Opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

 

Adres organu podatkowego :

URZĄD MIASTA W SZCZECINIE
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1; 70-456 Szczecin
Nr rachunku:
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Opłata za:

·         decyzje o warunkach zabudowy – 598 zł;

·         pełnomocnictwo – 17 zł;

·         poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, kopii itp.- 5 zł. od każdej strony;

 

 


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
rozmiar pliku: 83.7 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2022-01-12 08:56:57
cofnij do druku na górę