Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Finansów i Budżetu

Wydział Finansów i Budżetu

Kontakt:

email: fb@szczecin.uw.gov.pl
tel. 91 43-03-538
fax: 91 43-03-338

 

Dyrektor Wydziału

Agnieszka Wróblewska
pokój 158
tel. 91 43-03-538
fax: 91 43-03-338

 

Zastępca Dyrektora

Małgorzata Gabryelska
pokój 158
tel. 91 43-03-538
fax: 91 43-03-338


Główny Księgowy Budżetu Wojewody

Lidia Modrzejewska-Markiewicz
pokój 149
tel. 91 43-03-534

 


Oddział Budżetu Wojewody

Joanna Wieczorek - kierownik
pokój 160
tel. 91 43-03-340

 

Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości

Iwona Bajena - kierownik
pokój 155
tel. 91 43-03-602

 

Wieloosobowe stanowisko pracy ds.monitoringu realizacji budżetu

Kinga Drejas - koordynator
pokój 159
tel. 91 43-03-447

 

Oddział Rozstrzygnięć Finansowych i Realizacji Należności

kierownik

Joanna Bassa
pokój 163
tel. 91 43-03-303

 

 

Wieloosobowe stanowisko ds. finansowania zadań dotacjami

pokój 168
tel. 91 43-03-568

 

 


 

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU


I.Dyrekcja

Dyrektor Wydziału
Zastępca Dyrektora Wydziału
Główny Księgowy Budżetu Wojewody

 

II. Oddziały:

1. Oddział Budżetu Wojewody

Zadania:

 1. Wykonywanie, we współpracy z wydziałami Urzędu Wojewódzkiego i jednostkami podległymi Wojewodzie, czynności związanych z opracowywaniem projektu budżetu państwa w części obejmującej województwo zachodniopomorskie oraz ustalanie planu budżetu Wojewody w granicach kwot dochodów i wydatków określonych ustawą budżetową;
 2. Przygotowywanie projektów wystąpień o zwiększenie wydatków z rezerw budżetu państwa oraz wniosków o zapewnienie finansowania
 3. Przygotowywanie propozycji i opracowywanie projektów zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Wojewody wynikających z decyzji centralnych, przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz zmian w podziale dotacji;
 4. Zapewnienie środków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody;
 5. Przygotowywanie informacji i analiz z przebiegu realizacji budżetu Wojewody;
 6. Współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych ZUW i jednostkami administracji zespolonej w zakresie pozyskiwania środków budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej;
 7. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wydatkowania środków objętych budżetem Wojewody;
 8. Opiniowanie – pod względem finansowym – projektów umów i porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody w formie dotacji;
 9. Prowadzenie spraw dotyczących dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa na zadania związane z funduszem sołeckim;
 10. Koordynacja budżetu Wojewody w układzie zadaniowym.

 

2. Oddział Rachunkowości i Sprawozdawczości

Zadania:

 1. Prowadzenie księgowości dysponenta głównego;

 2. Zapewnianie środków finansowych na realizację budżetu Wojewody;
 3. Przekazywanie środków pieniężnych na realizację zadań jednostkom budżetowym oraz beneficjentom dotacji;
 4. Obsługa rachunków bankowych wojewody;
 5. Prowadzenie spraw dotyczących otwierania rachunków bankowych przez podległe jednostki budżetowe;
 6. Koordynacja Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 7. Opiniowanie – pod względem finansowym – projektów umów i porozumień zawieranych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami organizacyjnymi, na realizację zadań finansowanych z budżetu Wojewody;
 8. Obsługa finansowo-księgowa programów realizowanych przy udziale środków UE,
 9. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wydatkowania środków objętych budżetem Wojewody,
 10. Weryfikacja sprawozdań sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe podległe dysponentowi części budżetowej;
 11. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, a także innych sprawozdań i informacji w zakresie operacji finansowych dysponenta części budżetowej.

 

3. Wieloosobowe stanowisko pracy ds. monitoringu realizacji budżetu

Zadania:

 1. Przygotowywanie informacji i analiz z przebiegu realizacji budżetu Wojewody;
 2. Współdziałanie z wydziałami Urzędu i jednostkami administracji zespolonej w zakresie pozyskiwania środków budżetu państwa na współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej;
 3. Prowadzenie spraw dotyczących dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa na zadania związane z obsługą administracyjną zadań z zakresu administracji rządowej ujętych w rozdziale 75011 (w zakresie niezwiązanym ze sprawami obywatelskimi);
 4. Współdziałanie z kierownikami komórek organizacyjnych ZUW oraz kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży w celu zapewnienia działalności zespolonej administracji rządowej oraz realizacji zadań zgodnych z polityką rządu;
 5. Gromadzenie sprawozdań i sporządzanie analiz z działalności administracji zespolonej i niezespolonej oraz innych jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie.

 

4. Oddział Rozstrzygnięć Finansowych i Realizacji Należności

Zadania:

 1. Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r.;

 2. Wykonywanie czynności związanych z dochodzeniem w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych budżetu państwa, w tym wynikających z opłat legalizacyjnych za zmianę sposobu użytkowania oraz kar nakładanych na podstawie ustawy Prawo budowlane;
 3. Rozpatrywanie wniosków dotyczących udzielania ulg w spłacie należności, których wierzycielem jest Wojewoda i przygotowywanie projektów postanowień, decyzji, umów oraz oświadczeń woli;
 4. Przygotowywanie projektów postanowień o proporcjonalnym zaliczeniu wpłat na poczet należności i odsetek za zwłokę w trybie przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa;
 5. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej i wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej de minimis;
 6. Prowadzenie spraw dotyczących wstrzymania przez Wojewodę egzekucji administracyjnej o charakterze pieniężnym wraz z zawiadomieniem właściwego ministra;
 7. Podejmowanie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji o kwotach dotacji podlegających zwrotowi w odniesieniu do dotacji będących w dyspozycji Wydziału.

 


cofnij do druku na górę