Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

2011-06-14

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

Podstawa prawna:

1) Art. 114 oraz art. 115 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2020 poz. 1268)
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 poz. 163) - podstawa - Rozporządzenie - występuje w dwóch miejscach na stronie.

 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada:

a) infrastrukturę techniczną,

b) pojazdy do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,

c) pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,

d) warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzenie zajęć;

2) zapewnia prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

1)  Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy (zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy; wzór wniosku do pobrania na dole strony);

2) Oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;

2)  znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

c) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji;

(uwaga - oświadczenie zawarte jest we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy)

3) Dowód wniesienia opłaty za wpis do rejestru;

4) Dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Pocztą na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212).

Kontakt:

tel.: 91 43 03 459

osobiście: pokój nr 215 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb odwoławczy:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w przypadku gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

2) przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury.

Opłaty:

1)  Opłata za wpis: 600 zł (§ 4  ust. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013  r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy - Dz. U.  z 2013 r. poz. 91);

2)  Opłata ewidencyjna: 1 zł (§ 2  ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012  r. w sprawie opłaty ewidencyjnej - Dz. U.  z 2012 r. poz. 447).

Sposób wniesienia opłat:

1) na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie, w godzinach 11 – 13;

2) opłatę za wpis i opłatę ewidencyjną należy uiścić oddzielnie.

Uwagi:

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”:

I.1.0133.18.MZ

Brak wpisów w ewidencji.


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Ogólna klauzula informacyjna - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem
rozmiar pliku: 46.8 kB, typ pliku: *.rtf, zmodyfikowany: 2018-05-22 11:37:49
Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
rozmiar pliku: 131.7 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2020-12-02 14:47:35
cofnij do druku na górę