Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

2011-06-14

Wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy

ikonka przypisana do artykułu

Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:

1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2. posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;

3. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

4. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

6. ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;

7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

8. została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy (zgodny ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy; wzór wniosku do pobrania na dole strony), wraz z załącznikami określonymi we wniosku, tj.:

a) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

b) orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,

c) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego, w przypadku osoby nieposiadającej uprawnienia instruktora techniki jazdy, albo szkolenia uzupełniającego, w przypadku osoby posiadającej uprawnienia techniki jazdy,

d) kopia posiadanego świadectwa instruktora techniki jazdy, jeżeli osoba jest już wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

e) kopia prawa jazdy,

f) fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

g) dowód uiszczenia opłaty za egzamin;

2) Dowód wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Termin i sposób załatwienia sprawy

30 dni od dnia uzyskania przez Wojewodę Zachodniopomorskiego informacji od Ministra Infrastruktury i Rozwoju o pozytywnym wyniku egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Pocztą na adres:Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212).

Kontakt

tel.: 91 43 03 459, osobiście: pokój nr 215 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Opłaty

Opłata za wpis wynosi 50 zł.

Sposób wniesienia opłaty

Na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000

lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie,

w godzinach 11.00-13.00.

Podstawa prawna

1. Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz. U. z 2013 r. poz. 91) - § 30.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy
format pliku pdf .pdf
43.9 kB
2013-03-18, 09:22:49
2
Ewidencja instruktorów techniki jazdy Województwa Zachodniopomorskiego
format pliku pdf .pdf
216.4 kB
2019-09-30, 14:34:26
3
Ogólna klauzula informacyjna - wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy
format pliku pdf .pdf
137.5 kB
2019-10-01, 08:58:50
cofnij do druku na górę