Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

2011-06-14

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna:

1) Art. 114 oraz art. 115 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 poz. 1212 z późn. zm);

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (poz. 2019, poz. 163).
 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia spełnia przedsiębiorca, który:

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub spełnia wymagania określone dla tej działalności;

2) zapewnia prowadzenie szkolenia zgodnie z programem przez:

a) wykładowców posiadających wiedzę, umiejętności i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia – w zakresie zajęć teoretycznych,

b) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora nauki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - w zakresie zajęć praktycznych,

c) osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - podczas zajęć z jazdy w warunkach specjalnych prowadzonych w oparciu o infrastrukturę, o której mowa w pkt 3, i urządzenie, o którym mowa w pkt 5 lit. b;

3) posiada:

a) warunki lokalowe,

b) wyposażenie dydaktyczne,

c) miejsca przeznaczone od prowadzenia zajęć praktycznych,

d) miejsca przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych,

e) pojazdy samochodowe odpowiednie do zakresu prowadzonego szkolenia,

f) szczegółowy program szkolenia wraz z planem jego wykonania oraz metodami nauczania;

4) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

5) przedsiębiorca może nie spełniać wymagań, o których mowa w pkt 3 lit. d, jeśli:

a) zawarł umowę na przeprowadzanie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub

b) posiada urządzenie techniczne do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, spełniające wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39g ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, posiadające odpowiedni certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;

b) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane;

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; d)wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.

2) Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

a) program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania;

b) kopię dokumentów potwierdzających kwalifikację i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców;

c) kopie dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy, o której mowa w pkt 5 lit. a powyżej, lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu, o którym mowa w pkt 5 lit. b powyżej, wraz z kopią certyfikatu;

d) dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy samochodowe przeznaczone do szkolenia, wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

3) Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”. Oświadczenie w/w powinno również zawierać:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania;

b) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; c)podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z przepisami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

Pocztą na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ul. Wały Chrobrego 4 70 – 502 Szczecin lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212).

Kontakt: tel.: 91 43 03 459 osobiście: pokój nr 327 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Tryb odwoławczy:

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 - Prawo przedsiębiorców, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru:
1) jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
2) jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
3) w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Infrastruktury.

Opłaty:

1) Opłata za wpis: 400 zł ( § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ).

2) Opłata ewidencyjna: 1 zł ( § 2 ust. 1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 617)

Sposób wniesienia opłat:

1) na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie, w godzinach 11 – 13,

2) opłatę za wpis i opłatę ewidencyjną należy uiścić oddzielnie. Uwagi: Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”: I.1.0133.16.MZ


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Ogólna klauzula informacyjna - wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem
rozmiar pliku: 136.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2019-10-01 09:01:12
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia Województwa Zachodniopomorskiego
rozmiar pliku: 267.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-10-06 12:19:52
cofnij do druku na górę