Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Uzgodnienie tras przebiegu pielgrzymek

2011-06-14

Uzgodnienie tras przebiegu pielgrzymek

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o uzgodnienie trasy przebiegu pielgrzymki;

2. Do wniosku załączyć należy:

a) szczegółową trasę pielgrzymki wraz z podaniem miejscowości, przez które przebiega trasa i godziną przejścia (mapa z zaznaczonym przebiegiem trasy pielgrzymki), informacje, na jakim odcinku trasa pielgrzymki prowadzi drogami krajowymi lub wojewódzkimi (nr dróg);

b) termin rozpoczęcia i zakończenia pielgrzymki,

c) orientacyjna liczba uczestników pielgrzymki,

d) wskazanie osoby odpowiedzialnej za porządek i bezpieczeństwo pielgrzymki podczas przejścia drogami publicznymi, e) dane kontaktowe z organizatorem pielgrzymki (adres, telefon, fax, e-mail).

Ze względu na czasochłonność niniejszej procedury wskazane jest, aby wnioski kierowane były do wojewodów właściwych ze względu na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki z odpowiednim wyprzedzeniem. I tak dla pielgrzymek, których trasy nie przekraczają obszaru jednego województwa, wnioski winny być składane w terminie co najmniej 40 dni przed datą wyjścia grupy, zaś dla dłuższych - 50 dni.

We wnioskach o uzgodnienie tras pielgrzymek należy zamieścić stosowną klauzulę upoważniającą wszystkich wojewodów (jeżeli pielgrzymka przechodzi przez kilka województw) do dokonywania uzgodnień z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych.

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna

Pocztą na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego ul. Wały Chrobrego 4 70 – 502 Szczecin

lub osobiście w Kancelarii Głównej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (pokój 77) bądź w Wydziale Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego (pokój 212).

Kontakt tel.: 91 43 03 647 - osobiście: pokój nr 217 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Uwagi

W przypadku pielgrzymek oraz procesji o zasięgu lokalnym, odbywających się na obszarze gminy (gmin) i nie przekraczających swym zasięgiem granic powiatu, organizator powinien dokonywać uzgodnień bezpośrednio z organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych w ramach gminy lub powiatu oraz Policją.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pątników oraz osób postronnych organizator pielgrzymki stosuje Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.)

Podstawa prawna:

1. Art. 65h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.);

2. Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1347);

3. Ustawy o stosunku Państwa do Kościołów innych wyznań w Rzeczypospolitej Polskiej.


cofnij do druku na górę