Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Infrastruktura, Transport i Komunikacja - Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców

2011-06-14

Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna:

1) Art. 33 oraz art. 39 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2021, poz. 1212, ze zm).
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. 2019 poz. 1200)

 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwieniu sprawy:

Instruktorem jest osoba, która:

1) posiada prawo jazdy:

a) kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

b) kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

c) kategorii B+E, C1, C1+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

2) posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

3) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;

4) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;

5) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania  pojazdami silnikowymi;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

8) jest wpisana do ewidencji instruktorów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu. Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez wojewodę.

Sposób załatwienia sprawy:

Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.

Jednostka odpowiedzialna:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin

Kontakt: tel.: 91 43 03 307

Tryb odwoławczy:

Opłaty:

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określa tabela nr 1 w załączniku nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. 2019 poz. 1200)

Prawo jazdy kategorii B lub T - opłata: część pierwsza: 50, część druga: 50, część trzecia: 240

Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D - opłata: część pierwsza: 50, część druga: 50, część trzecia: 260

Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E - opłata: część pierwsza 50, część druga: - , część trzecia: 260

Pozwolenie - opłata: część pierwsza: 50, część druga: 50, część trzecia: 160


Sposób wniesienia opłaty:

  1. Na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. NBP O/O Szczecin nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 lub w kasie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w siedzibie Urzędu w Szczecinie, w godzinach 11 – 13;
  2. W polu tytułem należy umieścić: opłata za egzamin instruktora nauki jazdy lub wykładowcy, ze wskazaniem zakresu kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem.

Oznaczenie karty informacyjnej, zgodnie z „Instrukcją Kancelaryjną”: I.1.0133.14.MZ


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 218 z 2013 r.
rozmiar pliku: 26.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-30 12:42:55
Regulamin pracy komisji egzaminacyjnej
rozmiar pliku: 46.1 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2013-04-30 12:43:04
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 2 z 2016 r.
rozmiar pliku: 185.2 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-01-11 13:53:44
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 802 z 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 218/2013
rozmiar pliku: 147.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-13 14:24:17
Zarządzenie nr 11/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców
rozmiar pliku: 124.8 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-02-12 13:32:32
cofnij do druku na górę