Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

2011-06-14

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Co do zasady, rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Część robót budowlanych, których szczegółowa lista znajduje się w art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, została jednak zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Niektóre z tych robót wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Zgłoszenia wymagają roboty budowlane wskazane w art. 29 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego.

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

W zakresie danych dotyczących robót budowlanych należy podać:

Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania. Powinno się przy tym uwzględniać termin na rozpatrzenie zgłoszenia, który wynosi 21 dni (zob. pozycję 8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ).

Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

 

Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. Oświadczenie takie można wypełnić w generatorze wniosków.

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

Nie ma konieczności dołączania oryginalnych dokumentów podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które muszą być złożone w formie oryginalnej (przy czym w postaci elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Postać postępowania w sprawie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Dokonanie zgłoszenia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) dokonując zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

Opłaty przy zgłoszeniu

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej istnieje w przypadku przyjęcia zgłoszenia budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4, przebudowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz instalowania o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. 

Wymagana jest także opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Wzór zgłoszenia

Wzór zgłoszenia robót budowlanych (PB-2) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących zgłoszenia będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu zgłoszenie, które będzie zgodne z tym wzorem.


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Informacja uzupełniająca.doc
rozmiar pliku: 29.8 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:26:25
Informacja uzupełniająca.pdf
rozmiar pliku: 34.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2016-12-19 08:26:43
zgłoszenie budowy lub wykonywania robót (PB-2)
rozmiar pliku: 137.9 kB, typ pliku: *.rtf, zmodyfikowany: 2022-05-13 10:04:46
zgłoszenie budowy lub wykonywania robót (PB-2)
rozmiar pliku: 257.5 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2022-05-13 10:04:36
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.pdf
rozmiar pliku: 230.6 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-07-01 11:29:59
cofnij do druku na górę