Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Wydanie dziennika budowy

2011-06-14

Wydanie dziennika budowy

Podstawa prawna

Art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz  § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia (w przypadku budowy o której mowa art. 29 ust. 1 pkt 1 – 4, przebudowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz instalowania o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane). 

W przypadku obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.

W przypadku ustanowienia kierownika budowy prowadzi się:

·       dziennik budowy

·       dziennik rozbiórki (w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce)

·       dziennik montażu ( w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu)

Przed rozpoczęciem robót budowlanych

Inwestor występuje do właściwego organu w celu:

·       ostemplowania przedłożonego dziennika budowy

Organ właściwy do wydania dziennika budowy

Organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Opłaty za wydanie dziennika budowy

Obowiązuje opłata za pełnomocnictwo (jeżeli o wydanie dziennika budowy w imieniu inwestora występuje pełnomocnik)

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej  jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.


Lista załączników:

TypPlik załącznika
Wniosek o wydanie dziennika budowy
rozmiar pliku: 15.7 kB, typ pliku: *.docx, zmodyfikowany: 2021-03-11 08:28:23
cofnij do druku na górę