Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

2011-06-14

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozbiórki wymagające zgłoszenia

Co do zasady, rozbiórka obiektu budowlanego o wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Część rozbiórek została zwolniona z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zostały one wymienione w art. 31 Prawa budowlanego. Niektóre z nich wymagają zgłoszenia, a inne nie wymagają nawet zgłoszenia.

Zgłoszenie rozbiórki można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenie dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

Zawartość zgłoszenia

W celu wypełnienia zgłoszenia konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

W zakresie danych dotyczących informacji o rozbiórce należy podać:

Załączniki do zgłoszenia

Do zgłoszenia należy dołączyć:

Nie ma konieczności dołączania oryginalnych dokumentów podpisanych elektronicznie przez podmioty sporządzające te dokumenty. Powyższe dokumenty mogą być dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów. Nie dotyczy to pełnomocnictwa, które składa się w oryginale  (przy czym w postaci elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia rozbiórki, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego dokonania zgłoszenia.

Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Opłaty przy zgłoszeniu

Zgłoszenie nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Postać postępowania w sprawie zgłoszenia w postaci elektronicznej

Dokonanie zgłoszenia w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) dokonując zgłoszenia w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu zgłoszenia takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

Wzór zgłoszenia

Wzór zgłoszenia rozbiórki (PB-4) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki.

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących zgłoszenia będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu zgłoszenie, które będzie zgodne z tym wzorem.


Lista załączników:

TypPlik załącznika
zgłoszenie rozbiórki PB-4
rozmiar pliku: 131.4 kB, typ pliku: *.rtf, zmodyfikowany: 2021-03-09 13:11:41
zgłoszenie rozbiórki PB-4
rozmiar pliku: 268.9 kB, typ pliku: *.pdf, zmodyfikowany: 2021-03-09 13:11:55
cofnij do druku na górę