Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku

2023-03-06

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2023 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.

Zgłoszenia udziału w pracach ww. komisji konkursowej należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Ogólnej ZUW w Szczecinie, mieszczącej się w pok. 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie lub drogą pocztową na adres:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

W przypadku zgłoszeń przedłożonych drogą pocztową, obowiązuje data wpływu dokumentów na ww. adres.

W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej.

Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty wskazujące przedstawiciela do prac komisji potwierdzają zgłoszenie w odpowiedniej części formularza. Jedna organizacja może wskazać maksymalnie jednego reprezentanta.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.

Otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej został ogłoszony przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 15 lutego 2023 r. w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.
format pliku pdf .pdf
150.7 kB
2023-03-06, 11:11:52
2
Formularz zgłoszenia do pracy w komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej na 2023 r.
format pliku doc .doc
35.5 kB
2023-03-06, 13:20:02
3
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na członków komisji - 2023 r.
format pliku pdf .pdf
162.2 kB
2023-03-06, 13:21:21
cofnij do druku na górę