Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2023

2023-01-27

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

 O dofinansowanie projektów zgłaszanych do otwartego konkursu ofert w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym oraz podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I - WSPARCIE RODZIN OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,
MODUŁ II – SAMOPOMOC,
MODUŁ III - UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA,
MODUŁ IV - INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ.

W 2023 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.

Dokumentację konkursową należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie listem poleconym, z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2023 do dnia 24 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w powyższym terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2023

 


cofnij do druku na górę