Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2023 - Remonty dróg - ogłoszenie o naborze

Remonty dróg - ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań polegających na remoncie dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Na podstawie art. 21 ust. 1b ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505, 655 i 1561 z późn. zm.), ogłaszam nabór w roku 2023, wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.
 
Łączna kwota środków Funduszu, na dofinansowanie zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego na rok 2023, wynosi 37 671 817,91 zł, w tym:
 
 
Mając na uwadze uzasadnione okoliczności, w tym w szczególności wynikające z proporcji liczby złożonych wniosków, wnioskowanej kwoty dofinansowania czy wartości inwestycji pomiędzy zadaniami gminnymi i powiatowymi wojewoda może dokonać innego podziału kwoty przeznaczonej na nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu na zadania gminne i powiatowe.
 
Gminy i powiaty z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu zadań jednorocznych na 2023 rok realizowanych od początku roku 2023, w zakresie wyłącznie remontu dróg powiatowych i gminnych, z wyłączeniem zadań na drogach publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Wnioski nie mogą dotyczyć remontów dróg wewnętrznych. 
 
Realizacja zadań, w zakresie rzeczowym i finansowym, zadań musi rozpocząć się w 2023 roku i zakończyć nie później niż w okresie dwunastu miesięcy od zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.
 
Dofinansowaniu podlegają zadania remontowe realizowane wyłącznie w ramach wydatków bieżących.

I. Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa do dnia 6 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.), albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne (art. 57 § 5 KPA).

II. Wymogi formalne, które powinien spełniać wniosek o dofinansowanie i jego wzór

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg i definicjami tam zawartymi. Wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
 
Wnioski o dofinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji mogą dotyczyć remontów dróg, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z  późn. zm.) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518) albo rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.) Zakres remontu należy zaplanować uwzględniając wytyczne i standardy dotyczące utrzymania dróg samorządowych. 
 1. Wniosek o dofinansowanie zadania powiatowego albo zadania gminnego składa właściwy (ustawowy na dzień złożenia wniosku) zarządca drogi powiatowej albo drogi gminnej. Zarządcą drogi gminnej jest odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zarządcą drogi powiatowej jest zarząd powiatu. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą dróg gminnych i powiatowych jest prezydent miasta.
 2. Maksymalna liczba wniosków jednej gminy, składanych w niniejszym naborze: 1
 3. Maksymalna liczba wniosków jednego powiatu, składanych w niniejszym naborze: 1
 4. Maksymalna liczba wniosków jednego miasta na prawach powiatu, składanych w niniejszym naborze: 1
 5. Zezwala się na złożenie dodatkowo jednego wniosku ponadlimitowego przez gminy, w tym miast na prawach powiatu oraz powiaty i w takim wypadku wniosek ten musi być wyraźnie oznaczony przez wnioskodawcę  jako wniosek ponadlimitowy.
 6. Ocenie podlegać będą wszystkie złożone wnioski. W pierwszej kolejności rekomendowane będą wnioski złożone w ramach limitów określonych w punktach 2., 3. i 4., a wnioski ponadlimitowe o których mowa w punkcie 5. będą rekomendowane w dalszej kolejności.
 7. Udział dofinansowania w kosztach realizacji zadania wynosi maksymalnie 50%-80% kosztów kwalifikowalnych zadania. Poziomy dofinansowania zadań zostaną ustalone przy zatwierdzeniu listy zadań rekomendowanych do dofinansowania przez Prezesa Rady Ministrów.

  Wysokość dofinansowania ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik dochodów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego danego rodzaju, o którym mowa w art. 20 ust. 4 i art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm., pomnożony przez liczbę mieszkańców tej jednostki, pomniejszony o wpłaty danej jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa odpowiednio w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększony o przysługujące danej jednostce samorządu terytorialnego część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej, podzielony przez liczbę mieszkańców tej jednostki, w stosunku do sumy wskaźników dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju pomnożonych przez liczbę mieszkańców tych jednostek w skali kraju, pomniejszonych o sumę wpłat jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju, o których mowa w art. 29 i art. 30 tej ustawy, i powiększonych o sumę przysługujących im części wyrównawczych i równoważących subwencji ogólnej, podzielonych przez liczbę mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego danego rodzaju.

  Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa wyżej stanowią:
  1) część wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej oraz wpłaty do budżetu państwa ustalone na rok bazowy;
  2) liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego i obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, ustalona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dnia 31 maja roku bazowego.
 8. Wniosek o dofinansowanie, oprócz remontu dróg gminnych i powiatowych, obejmować może również remont skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.
 9. Wniosek o dofinansowanie nie obejmuje kosztów nabycia nieruchomości pod pasy drogowe.
 10. Kwalifikowalność wydatków należy liczyć od dnia 1 stycznia 2023 roku.
 11. Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wniosek rzetelnie i z należytą starannością, na wzorze określonym w ogłoszeniu o naborze, szczególnie w zakresie spójności wykazywanych danych i informacji w poszczególnych punktach wniosku.
 12. Zakres rzeczowy wniosku musi być zgodny z celami założonymi w ustawie o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o naborze.
 13. Wniosek o dofinansowanie musi spełniać także wymagania określone przez Ministra Infrastruktury w dokumencie pn.: Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych, stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze.
 14. Wnioskodawca, przy sporządzaniu wniosku, może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie, tj. zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonywania robót budowlanych (z oświadczeniem wnioskodawcy o braku sprzeciwu organu lub z zaświadczeniem organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy Prawo budowlane).
 15. Wniosek musi być podpisany przez osoby (osobę) uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu wnioskodawcy oraz przez Skarbnika. W przypadku pełnomocnictwa, musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jednoznacznie upoważniać do czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 16. Załączniki do wniosku (jeśli są to kserokopie), muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  Nie należy dołączać do wniosku załączników, które nie są wymagane.
 17. Koszty niekwalifikowalne realizacji zadania obejmują w szczególności:
  a) roboty oraz koszty robót realizowanych poza pasem drogowym drogi będącej przedmiotem wniosku,
  b) roboty oraz koszty robót dotyczące infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
  c) wykonywanie na drodze robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, które nie polegają na jej remoncie, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.
 18. W przypadku, gdy wniosek o dofinansowanie:
  1) nie spełnia wymogów formalnych lub określonych w ogłoszeniu o naborze,
  2) zawiera oczywiste omyłki, komisja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 10 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 19. Dokonując oceny wniosków o dofinansowanie, komisja bierze pod uwagę wyłącznie:
  1) Poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników ruchu,
  2) zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  3) zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,
  4) poprawę dostępności terenów inwestycyjnych,
  5) poprawę dostępności terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi
  z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.
 20. Komisja, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących treści wniosku o dofinansowanie, może wystąpić do wnioskodawcy o udzielenie informacji lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
 21. Do procedury udzielania dofinansowania zadań powiatowych oraz zadań gminnych ze środków Funduszu, w tym do:
  1) składania wniosków o dofinansowanie i ich oceny,
  2) ustalania list,
  3) wprowadzania na listach zmian oraz zatwierdzania tych list, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r.
  poz. 2000 z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń i sposobu obliczania terminów.

III. Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej należy przesyłać przy użyciu platformy e-PUAP (skrytka: /low5658fe1/skrytka) oraz dostarczyć w formie papierowej pod adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4,  70-502 Szczecin z dopiskiem: Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego.
 
Wnioski i ich ewentualne uzupełnienia w formie papierowej można przesyłać wyłącznie pocztą.
 
Wnioski przesyłane w formie elektronicznej winny być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do złożenia wniosku.
 
Dokumenty programowe, wzór wniosku o dofinansowanie i informacje niezbędne do jego złożenia dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Punkt kontaktowy:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91-430-37-53 faks: 91-430-36-68,
email:
ir@szczecin.uw.gov.pl.
Szczegółowych informacji udzielają:
-         Bogdan Dziembor – starszy inspektor wojewódzki, tel./faks 91-430-34-56
e-mail: bdziembor@szczecin.uw.gov.pl
-         Paweł Niemcewicz – główny specjalista, tel. 91-430-35-43
e-mail: pniemcewicz@szczecin.uw.gov.pl


Załączniki:
1) Wzór wniosku o dofinansowanie remontu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
2) Instrukcja wypełniania wniosku.
3) Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
4) Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 1: Wymagania podstawowe (WR-D-83-1).
5) Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 2: Diagnostyka (WR-D-83-2).
6) Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 3: Katalog typowych rozwiązań materiałowo -technologicznych stosowanych przy remontach (WR-D-83-3).
7) Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich (WR-M-81).
 

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o dof. wył. remontu RFRD-1-R-2023 05-01-2k23
format pliku xlsx .xlsx
36.3 kB
2023-01-05, 15:36:13
2
Instrukcja wypełn. wn. o dof. wył. remontu RFRD-1-R-2023 05-01-2k23
format pliku xlsx .xlsx
35.2 kB
2023-01-05, 15:36:22
3
Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych
format pliku doc .doc
77.5 kB
2023-01-05, 15:41:42
4
WR-D-83-1-konsultacje-2020.10.27
format pliku pdf .pdf
1431.1 kB
2023-01-05, 15:40:52
5
WR-D-83-2-konsultacje-2020.10.27
format pliku pdf .pdf
7902.5 kB
2023-01-05, 15:41:01
6
WR-D-83-3-konsultacje-2020.10.27
format pliku pdf .pdf
3489.6 kB
2023-01-05, 15:41:08
7
WR-M-81-konsultacje-2020.11.24
format pliku pdf .pdf
1227.2 kB
2023-01-05, 15:41:15
cofnij do druku na górę