Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - Działanie komisji

Działanie komisji

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku.

O zdarzeniu medycznym badanym przez wojewódzką komisję mówimy w przypadku, kiedy doszło w szpitalu do:

 1. zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
 2. uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta.

 

Zdarzenie to musi być następstwem złej diagnozy lekarskiej w wyniku której:


W wyniku takiego zdarzenia medycznego musi nastąpić szkoda majątkowa lub niemajątkowa.


Wojewódzka komisja rozpatruje tylko wnioski dot. zdarzeń medycznych, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r. Wypełniony wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach.


We wniosku należy umieścić następujące informacje:


Wniosek podpisuje osoba, która go składa. Do wniosku należy dołączyć:

 1. dowody (dokumenty medyczne) uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku, w tym:
  pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia,
  karty informacyjne,
  zaświadczenia lekarskie,
  wyniki badań dodatkowych etc.,
 2. potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł,
 3. ewentualnie postanowienie o stwierdzeniu spadku w przypadku śmierci pacjenta oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku prze co najmniej jednego z nich.


Wniosek można złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 w pokoju nr 247-248  - II piętro (wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wjazd windą bezpośrednio od strony Wałów Chrobrego, - brama po prawej stronie głównego wejścia).

W pozostałych godzinach wnioski można składać w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej (pokój nr 245 - II pietro)

lub wysłać pocztą na adres:

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4 70 -502 Szczecin


Wpłatę kwoty 200 zł należy dokonać na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Bank NBP Oddział Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
Tytułem: „opłata na poczet kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”.

 

Wpłaty można dokonać na poczcie, przelewem bankowym lub w kasie Urzędu.

Komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Koszty postępowania przed wojewódzką komisją stanowią:

 

Koszty postępowania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 294, poz. 1740).


Wysokość kosztów postępowania Wojewódzka Komisja ustala w orzeczeniu.


Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ponosi:

 

Wycofanie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego

Podmiot składający wniosek może wycofać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do dnia wydania orzeczenia.


Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Prawo złożenia do Wojewódzkiej Komisji umotywowanego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem i przysługuje:

 

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawyWojewódzka Komisja rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.


Tryb odwoławczy

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia:
Podmiot składający wniosek, podmiot leczniczy prowadzący szpital oraz ubezpieczyciel mogą, w terminie 30 dni od dnia:

- wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia Wojewódzkiej Komisji.

 

Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed Wojewódzką Komisją. W sprawie skargi Wojewódzka Komisja orzeka w składzie 6-osobowym, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wzór wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego
format pliku doc .doc
76.5 kB
2019-06-06, 12:25:34
2
Wzór wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego
format pliku pdf .pdf
162.1 kB
2019-06-06, 12:25:50
3
Regulamin wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniu medycznym
format pliku pdf .pdf
170.8 kB
2014-10-15, 11:45:03
4
Rozporządzenie MZ z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
format pliku pdf .pdf
302.3 kB
2014-10-15, 11:47:49
5
Pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców
format pliku pdf .pdf
63.6 kB
2016-02-12, 14:14:26
6
Pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców
format pliku docx .docx
16.7 kB
2016-02-12, 14:14:32
cofnij do druku na górę