Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Obwieszczenie decyzja - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od km 16+448 do km 16+548 przylegającej do drogi dla rowerów

2022-08-25

Obwieszczenie decyzja - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od km 16+448 do km 16+548 przylegającej do drogi dla rowerów

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 27.04.2022 r., zmieniony wnioskiem z 24.05.2022 r., Pana Ryszarda Kowalskiego z Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski w Szczecinie, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 18.08.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 12/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od km 16+448 do km 16+548 przylegającej do drogi dla rowerów”.

Szczecin, 19.08.2022 r.

AP-4.7820.257-8.2022.LW

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek z 27.04.2022 r., zmieniony wnioskiem z 24.05.2022 r., Pana Ryszarda Kowalskiego z Pracowni Projektowej Dróg i Mostów „DIM” Ryszard Kowalski w Szczecinie, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, 18.08.2022 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 12/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku od km 16+448 do km 16+548 przylegającej do drogi dla rowerów”.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

Powiat choszczeński, jednostka ewidencyjna Choszczno- obszar wiejski,

obręb ewidencyjny 320202_5.0012 Oraczewice:

dz. nr: 73, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej Kpa, zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Zapoznanie się przez strony postępowania z zebranymi dokumentami dotyczącymi prowadzonego postępowania, ewentualnie wniesienie uwag i wyjaśnień w sprawie może nastąpić za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail, faksem, telefonicznie).

W przypadku gdy realizacja prawa czynnego udziału stron w postępowaniu za pośrednictwem ww. środków nie będzie możliwa, zapoznanie się z zebranymi dokumentami dotyczącymi postępowania może nastąpić w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym daty wizyty.

Dane do kontaktu:

adres e-mail: lwieczorek@szczecin.uw.gov.pl lub ap@szczecin.uw.gov.pl

numer telefonu: 91-43-03-850 lub 91-43-03-470

 

Wskazuje się 09.09.2022 r. jako rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie od decyzji Wojewody wnosi się w terminie 14 dni od 09.09.2022 r. do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa wskazuje się 25.08.2022 r. jako dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


cofnij do druku na górę