Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

2011-06-13

Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze

ikonka przypisana do artykułu

Przekazywanie gminom dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, złożyć wniosek do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu wydania dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek zwrot podatku.

W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zapłaty oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o posiadanej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku (w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła).

W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o posiadanej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku (w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła).

Na fakturach VAT należy umieścić adnotację o treści „ przyjęto w dniu …do zwrotu części podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. stanowi sumę:

A. stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

1 zł *100zł * powierzchnia użytków rolnych

B. iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

(1 zł *30) * (suma dużych jednostek przeliczeniowych bydła /12)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1- 30 kwietna 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
format pliku pdf .pdf
871.2 kB
2019-01-04, 10:11:31
2
Wnioseki o zwrot podatku akcyzowego dla gminy
format pliku xls .xls
61.5 kB
2020-01-21, 11:19:26
3
Okresowe,roczne sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
format pliku xlsx .xlsx
13.6 kB
2020-05-26, 13:31:25
4
Okresowe, roczne rozliczenie dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
format pliku xlsx .xlsx
17 kB
2020-05-26, 13:35:29
cofnij do druku na górę