Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Szkody w rolnictwie

2011-06-13

Szkody w rolnictwie

ikonka przypisana do artykułu

Podstawa prawna
§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, ze zm.).


Producent rolny, który doznał w swoim gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego szkód, składa w urzędzie miasta lub gminy (właściwym ze względu na miejsce wystąpienia tych strat) wniosek o uruchomienie Gminnej Komisji w celu wyceny powstałych szkód.
Zgłoszeniu podlegają szkody, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2019 r., poz. 477), powstałe w wyniku:
- powodzi,
- huraganu,
- pioruna
- suszy,
- ujemnych skutków przezimowania,
- przymrozków wiosennych,
- deszczu nawalnego,
- obsunięcie się ziemi,
- gradu,
- lawiny.

SUSZA

Od 2020 r. zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikacje publiczną, bez udziału Gminnej Komisji.
Jedynie w przypadku szacowania szkód powstałych w wyniku suszy w środkach trwałych, lustracji dokonywać będzie - jak dotychczas – Komisja powołana przez Wojewodę.
Aplikacja oraz wszelkie materiały w tym zakresie, w tym instrukcja wypełniania wniosku, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Co robimy -> Informacje branżowe -> Niekorzystne zjawiska atmosferyczne (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2).

Wniosek winien być złożony niezwłocznie po zauważeniu powstałych strat, tak aby uruchomiona Gminna Komisja miała możliwość rzetelnego i obiektywnego ich oszacowania.

Na wniosek Prezydenta/Burmistrza/Wójta powołana przez Przewodniczącego Komisji Wojewody Gminna Komisja oszacowuje zakres i wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, rybach i środkach trwałych.

Ustalenia wysokości szkody - poprzez lustrację na miejscu – Gminna Komisja dokonuje:
• ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, tj.:
a) od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, albo
b) nie później niż w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo
c) nie później niż w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód - w przypadku szacowania szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;
• dwukrotnie, szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych (dotyczy wyłącznie drzew owocowych jako środka trwałego natomiast nie dotyczy szkód w owocach tj. plonie):
a) po raz pierwszy - w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
b) po raz drugi - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.
W pierwszym etapie szacowania szkód w drzewach owocowych sporządza się protokół w formie notatki zawierający dane niezbędne przy powtórnym szacowaniu szkód. Komisja dokonując szacowania po raz drugi sporządza protokół z oszacowania szkód.
Gminna Komisja wylicza straty w odniesieniu do produkcji z całego gospodarstwa, a więc w produkcji roślinnej i zwierzęcej, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w produkcji zwierzęcej.

W terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód Przewodniczący Gminnej Komisji przedkłada Wojewodzie protokoły oszacowania zakresu i wysokości szkód celem zaewidencjonowania i ewentualnego potwierdzenia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji na protokole.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki


pokój 202
tel. 91 43 03 661,

pokój 218
tel. 91 43 03 707
tel. 91 43 03 644

fax 91 4303 668
e-mail: ir@szczecin.uw.gov.pl; rolnictwo@szczecin.uw.gov.pl


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Opracowanie "Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich" Krzysztof Zamarlicki
format pliku pdf .pdf
1404.4 kB
2017-06-08, 12:01:38
2
Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę - 2020 r.
format pliku docx .docx
42.8 kB
2020-06-19, 22:20:24
3
Nowy wzór wniosku o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
format pliku doc .doc
70 kB
2020-07-09, 09:11:26
4
Zarządzenie Wojewody nr 191/20202 z dnia 13 lipca 2020 r
format pliku pdf .pdf
5399.8 kB
2020-07-17, 12:20:11
5
Zbiorczy wykaz gospodarstw - zał. nr 3 do Zarządzenia WZ nr 191/2020 z dn. 13.07.2020 r
format pliku xlsx .xlsx
10.7 kB
2020-07-17, 12:21:23
6
Informacje dla Gminnych Komisji z dn. 15.07.2020 r.
format pliku docx .docx
27.9 kB
2020-08-03, 08:53:26
7
nowy wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2020 r.
format pliku xlsx .xlsx
186.8 kB
2020-08-03, 08:54:27
8
nowy wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2020 r.
format pliku xlsx .xlsx
189.5 kB
2020-08-03, 08:54:56
cofnij do druku na górę