Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Postępowania ws. udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy prowadzone w szczególnym trybie od 29 stycznia 2022 r.

2022-03-25

Postępowania ws. udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy prowadzone w szczególnym trybie od 29 stycznia 2022 r.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce. Dotyczy to również obywateli Ukrainy, którzy uzyskają w szczególnym trybie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Tym samym nie są oni zobowiązani do złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

12 marca 2022 r. weszła w życie (z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.) ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583). Art. 22 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przewiduje uprawnienie dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Polski, do wykonywania pracy pod warunkiem powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia (w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy, za pośrednictwem systemu praca.gov.pl). W konsekwencji wszyscy obywatele Ukrainy przebywający legalnie w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
 
29 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). Przewiduje ona m.in. szczególny tryb zakończenia postępowań w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. (szczegółowy opis tego trybu znajduje się TUTAJ).
 
Wejście w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa skutkuje wprowadzeniem zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce. Dotyczy to również obywateli Ukrainy, którzy uzyskają w szczególnym trybie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Tym samym nie są oni zobowiązani do złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
 
Ponadto, wykonywanie przez te osoby pracy nie będzie podlegać ograniczeniom określonym w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy - ograniczeniom dotyczącym minimalnego wynagrodzenia za pracę bez względu na wymiar czasu pracy oraz rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, jak też dotyczącym tego, że praca powinna być wykonywana w ramach stosunku pracy lub umowy zlecenia.
 
W przypadkach, w których oświadczenia dotyczące obywateli Ukrainy zostały już złożone, zdarzenia te uznane zostaną za niebyłe. Obywatel Ukrainy posiadający takie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mógł wykonywać pracę nie będąc ograniczonym warunkami określonymi w złożonym już oświadczeniu.

cofnij do druku na górę