Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

2022-03-14

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczącej oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku

Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli trzeciego sektora do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku.
 
Zgłoszenia udziału w pracach ww. komisji konkursowej należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 15:00 w Kancelarii Ogólnej ZUW w Szczecinie, mieszczącej się w pok. 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie lub drogą pocztową na adres:
 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 
W przypadku zgłoszeń przedłożonych drogą pocztową, obowiązuje data wpływu dokumentów na ww. adres.
 
W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej.
 
Organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty wskazujące przedstawiciela do prac komisji potwierdzają zgłoszenie w odpowiedniej części formularza. Jedna organizacja może wskazać maksymalnie jednego reprezentanta.
 
Udział w pracach komisji jest bezpłatny, nie przewiduje się zwrotu poniesionych kosztów na dojazd.
 
Otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej został ogłoszony przez Wojewodę  Zachodniopomorskiego w dniu 21 lutego 2022 r. w ramach „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2023”.

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku
format pliku pdf .pdf
150.6 kB
2022-03-14, 16:25:02
2
Formularz zgłoszenia do pracy w komisji konkursowej na 2022 r.
format pliku doc .doc
36 kB
2022-03-14, 16:25:33
3
Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na członków komisji
format pliku pdf .pdf
197.1 kB
2022-03-14, 16:25:57
cofnij do druku na górę