Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Kontakt:

e-mail: gn@szczecin.uw.gov.pl

Dyrektor Wydziału

Waldemar Ukleja
tel. 91 43 03 693
fax. 91 43 45 362


 

Oddział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

Kierownik Łucja Niewisiewicz
pokoje: 305, 312, 315, 318, 333

tel. 91 4303 671,
tel. 91 4303 417,
tel. 91 4303 667,
tel. 91 4303 608,
tel. 91 4303 516,
tel. 91 4303 577,
tel. 91 4303 549,
tel. 91 4303 525,
tel. 91 4303 564


Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat

Kierownik Mirosława Gliwińska
pokoje: 309, 308, 310, 311, 316, 333
tel. 91 4303 641,
tel. 91 4303 385,
tel. 91 4303 643,
tel. 91 4303 510,
tel. 91 4303 309

Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Delegaturze Urzędu

STRUKTURA WEWNĘTRZNA WYDZIAŁU

 1. Stanowisko pracy do spraw obsługi Wydziału – Sekretariat Wydziału.
 2. Oddział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa.
 3. Oddział Komunalizacji Mienia i Rekompensat.
 4. Oddział Gospodarki Nieruchomościami w Delegaturze Urzędu.

Dyrektor Wydziału Waldemar Ukleja kieruje całokształtem pracy Wydziału.

Do szczegółowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:

W dziedzinie gospodarki nieruchomościami – prowadzenie spraw dotyczących:

 1. nieodpłatnego przekazywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na własność osób prawnych, kościołów i związków wyznaniowych;
   
 2. regulacji stanów prawnych gospodarstw rolnych, w tym również rozpatrywanie odwołań i skarg w zakresie nadawania i poświadczania własności gospodarstw rolnych w trybie przepisów o osadnictwie rolnym oraz wygaszania dotychczasowego użytkownika nieruchomości rolnych, pozostających we władaniu spółdzielni, osób fizycznych oraz innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych;
   
 3. przekazywania:
  • organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa z mocy prawa i na wniosek,
  • Lasom Państwowym gruntów leśnych Skarbu Państwa,
  • gminom gruntów Skarbu Państwa nieoddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w granicach portów i przystani morskich niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej;
   
 4. stwierdzania:
  • nabycia prawa własności gruntów Skarbu Państwa pozostających w użytkowaniu wieczystym uczelni publicznych,
  • przejścia nieruchomości lub ich części na rzecz kościelnych osób prawnych i związków wyznaniowych;
   
 5. regulacji stanu prawnego nieruchomości pozostających w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiących ich własności, a zajętych pod drogi publiczne;
   
 6. rozpatrywania wniosków starostów oraz państwowych jednostek organizacyjnych o wyrażenie zgody w sprawach gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
   
 7. potwierdzania:
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz własności budynków, innych urządzeń i lokali z mocy prawa na rzecz państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa oraz państwowych instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstw drogowych,
  • prawa własności Skarbu Państwa do gruntów wchodzących w skład linii kolejowych pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP SA, niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.;
   
 8. nabywania nieruchomości i prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego oraz ustalania odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe autostrad płatnych, w tym również nabywania nieruchomości przez Skarb Państwa oraz prowadzenia postępowania wywłaszczeniowego i ustalania odszkodowania w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
   
 9. ustalania odszkodowania za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji celu publicznego;
   
 10. wydawania postanowień i decyzji w sprawach prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
   
 11. prowadzenia wojewódzkiego rejestru danych dotyczących stanu i formy realizacji spraw z zakresu prawa do rekompensaty;
   
 12. nadzoru nad gospodarką nieruchomościami realizowaną przez powiaty jako zadania z zakresu administracji rządowej, w tym nadzoru komputerowej bazy danych nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonej przez starostów;
   
 13. przygotowywanie materiałów dla Wojewody w sprawach:
  • wystąpień do ministra właściwego do spraw obrony narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie wygaszenia prawa trwałego zarządu gruntów, przysługujących jednostkom tych resortów,
  • wystąpień do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie własności, użytkowania wieczystego nieruchomości albo oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę i najem,
  • wniesienia gruntów do spółek Skarbu Państwa położonych w granicach portów celem pokrycia kapitału akcyjnego tych spółek obejmowanego przez Skarb Państwa,
  • przekazania gminom gruntów Skarbu Państwa nieoddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w granicach portów i przystani morskich;
   
 14. opiniowania – we współdziałaniu z innymi wydziałami – wniosków dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
   
 15. nabycia z mocy prawa przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, mienia podmiotów, które nie dopełniły obowiązku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
   
 16. realizacji zadań, wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczacych gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, w zakresie rozstrzygania w drodze decyzji administracyjnej o nabyciu nieruchomości, stanowiących mienie gminy Ostrowice.

W zakresie wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa:

 1. gospodarowanie mieniem:
  • po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  • pozostałym po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
  • przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów;
  • oraz przygotowywanie w tych sprawach projektów stosownych rozstrzygnięć do aprobaty Wojewody;
   
 2. przejęcie lub gospodarowanie mieniem pozostałym po przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców, w tym rozpatrywanie wniosków dłużników w sprawie umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności Skarbu Państwa;
   
 3. monitorowanie postępowań upadłościowych, w których Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, występuje w charakterze wierzyciela;
   
 4. reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz spadków, w tym także w zakresie długów spadkowych, z zastrzeżeniem kompetencji przyznanych starostom wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz konsulom;
   
 5. rozstrzyganie o sposobie zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład mienia, o którym mowa w pkt. 1, w tym w szczególności:
  • prowadzenie rejestru nieruchomości,
  • zapewnienie wyceny nieruchomości,
  • zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
   
 6. przekazywanie nieruchomości wchodzących w skład mienia państwowego, na żądanie ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa a także ministra właściwego do spraw zagranicznych  - wraz z niezbędną dokumentacją;
   
 7. prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione przed ich przejęciem oraz prowadzenie windykacji tych należności;
   
 8. przygotowywanie oświadczeń Wojewody o umorzeniu, odrodzeniu terminu lub rozłożenia na raty spłat należności Skarbu Państwa, należności głównej, odsetek i innych należności ubocznych od tej kwoty bez względu na ich wysokość;
   
 9. podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenia;
   
 10. prowadzenie we współpracy z Biurem Organizacji i Kadr realizującym obsługę finansowo-księgową spraw związanych z wydatkowaniem, planowaniem, sprawozdawczością w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym;
   
 11. współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydawanie opinii o zasadności kosztów poniesionych przez spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynikającym z art. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W dziedzinie gospodarki wodnej:

 1. stwierdzania, w drodze decyzji, reprezentacji Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do:
  • śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, w tym dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, oraz do gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi;
  • nieruchomości gruntowych położonych w międzywalu, pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących oraz do położonych na tych nieruchomościach budynków, budowli oraz innych urządzeń, w tym wodnych, służących realizacji zadań gospodarki wodnej,
  • nieruchomości gruntowych związanych z gospodarką wodną wraz z położonymi na tych nieruchomościach budowlami, innymi urządzeniami i lokalami,
  • innych nieruchomości służących realizacji zadań gospodarki wodnej, w tym również oddanych dotychczas w trwały zarząd regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami na tych nieruchomościach budynków i innych urządzeń oraz lokali;
   
 2. stwierdzania, w drodze decyzji, przejście urządzeń wodnych lub ich części na własność właściciela wód, po stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego lub jego cofnięcia.

Sprawy wydziału Gospodarki Nieruchomościami


cofnij do druku na górę