Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Dodatek energetyczny

2022-01-14

Dodatek energetyczny

Dodatek energetycznyDodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716, ze zm.)

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:
której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021);
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. Organem drugiej instancji w sprawie rozpatrywania decyzji administracyjnych przyznających dodatek energetyczny jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych określa do 30 kwietnia danego roku Minister właściwy do spraw energii w obwieszczeniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Gminy otrzymują na wniosek wójta, burmistrza, prezydenta dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

Zapotrzebowanie na środki finansowe będzie zbierane co kwartał w terminach:
- do dnia 15 grudnia każdego roku na I kwartał;
- do dnia 15 marca każdego roku na II kwartał;
- do dnia 15 czerwca każdego roku na III kwartał;
- do dnia 15 września każdego roku na IV kwartał.

Dotacje na dany kwartał będą przekazywane gminom przez wojewodę w miesięcznych ratach.

Gminy nie mogą jednorazowo wnioskować o środki na więcej niż jeden kwartał zgodnie z art. 5g ust.6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.). W przypadku gdy zawnioskowane środki przez gminę na ww. cel nie będą wystarczające, w związku z większa liczbą złożonych wniosków przez uprawnionych odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dotacji we wniosku w następnym kwartale w celu wyrównania niedoboru środków wynikającego z rzeczywistej kwoty przyznanych dodatków. Natomiast gminy mogą zaliczyć niewykorzystaną część dotacji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w 2020 r, przyznaną na dany kwartał, na poczet dotacji na kolejny kwartał w taki sposób, że środki niewykorzystane np. w kwartale I „stają się” środkami na kwartał II i mogą być, w przypadku ich niewykorzystania w kwartale II, zaliczone na poczet dotacji należnej w kwartale III, a następnie w kwartale IV, z wyjątkiem nadpłaty za rok kalendarzowy, która musi być zwrócona do 20 stycznia następnego roku. Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma możliwości aby gminy przeznaczyły otrzymaną dotację na inny cel (zgodnie z art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rezerwy celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel na jaki zostały utworzone) lub pozostawiły środki finansowe pochodzące z dotacji na swoim rachunku bankowym (zakaz lokowania środków pochodzących z dotacji z budżetu wynika z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych).

Przy ustalaniu wysokości dotacji na realizację zadania uwzględnia się koszty wypłacania dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Po zakończeniu kwartału Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1 stycznia do dnia kończącego dany kwartał, tj. do:
- do dnia 15 kwietnia każdego roku za I kwartał;
- do dnia 15 lipca każdego roku za II kwartał;
- do dnia 15 października każdego roku za III kwartał;
- do dnia 15 stycznia każdego roku za IV kwartał.
 
 
 
W dniu 04 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku  osłonowym z dnia 17 grudnia
2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1). Ustawa wprowadziła także zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.), w tym dot. przyznawania dodatku energetycznego.
 
Sprawy przyznania dodatku energetycznego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ww. ustawy (04.01.2022 r.) podlegają realizacji na dotychczasowych zasadach.
 
Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone po wejściu w życie ustawy o dodatku osłonowym do dnia 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji
format pliku xls .xls
29.5 kB
2022-01-14, 11:53:26
2
sprawozdanie roczne z wykorzystania dotacji ( z formułą)
format pliku xls .xls
27.5 kB
2022-01-14, 11:56:18
3
sprawozdanie z wykorzystania dotacji ( bez formuły)
format pliku xlsx .xlsx
13.7 kB
2022-01-14, 11:56:52
4
sprawozdanie z wykorzystania dotacji
format pliku xlsx .xlsx
12.5 kB
2022-01-14, 11:57:30
5
wniosek o przekazanie gminie dotacji
format pliku xls .xls
36 kB
2022-01-14, 11:58:00
6
wniosek o przekazanie gminie dotacji ( z formułą)
format pliku xls .xls
32.5 kB
2022-01-14, 11:58:47
cofnij do druku na górę