Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2022

2022-01-10

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, a także do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzących działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:
MODUŁ I - WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,
MODUŁ II – SAMOPOMOC,
MODUŁ III - UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA,
MODUŁ IV - INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ.

W 2022 roku na realizację projektów przeznaczona została kwota 3 000 000 zł.
Dokumentację konkursową należy przesłać do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie listem poleconym, z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” - edycja 2022 do dnia 28 stycznia 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście w powyższym terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: 

www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2022
 


cofnij do druku na górę