Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska poza korpusem służby cywilnej - wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2022-01-07

wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POZA KORPUSEM SŁUŻBY CYWILNEJ

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wojewoda Zachodniopomorski
poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko

 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

WYMIAR ETATU:  0,25 etatu do 1 etatu

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4 

 

ZAKRES ZADAŃ

·         pełnienie dyżuru na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie;

·         koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, spoza jednego rejonu operacyjnego;

·         rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego;

·         udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego;

·         współpraca z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego oraz innymi wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego;

·         współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego.

 

WARUNKI PRACY

·         praca o charakterze administracyjno-biurowym, w równoważnym systemie czasu pracy;

·         większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

·         stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku, oświetlenie dzienne                  i sztuczne;

·         w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji;

·         narzędzia pracy: komputer z monitorami ekranowymi, urządzenia biurowe, urządzenia radiowe.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

1)      lekarz systemu:

lub

2)      ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, którzy ukończyli studia co najmniej pierwszego stopnia i posiadają co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, posiadający ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego

·         znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przepisów wykonawczych

·         umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów merytorycznych

·         dyspozycyjność

·         odporność na stres

·         posiadanie obywatelstwa polskiego

·         korzystanie z pełni praw publicznych

·         nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

·         życiorys (CV) i list motywacyjny

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (wymagane dla ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu)

·         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:   nabór stały

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:                 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4

Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 126

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

INNE INFORMACJE

Proponowane wynagrodzenie brutto, w zależności od posiadanych kwalifikacji, od ok. 1679,00 plus dodatek funkcyjny 420,00 zł oraz dodatek za wysługę lat za 0,25 etatu do 6 716,00 zł plus dodatek funkcyjny 1680,00 zł oraz dodatek za wysługę lat za 1 etat.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

1.       selekcja ofert

2.       rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  91/ 430 3235 lub 91/ 430 3330

 

 


cofnij do druku na górę