Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ - Rok 2022

2021-12-02

Rok 2022

 

Informuję w dniu 02 grudnia 2021 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, edycja w 2022 roku.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.senior.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/rodzina.

 

 

 

 

Tworzenie nowych placówek

Moduł 1 programu obejmuje jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) i/lub wyposażenie ośrodka wsparcia.

Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlega do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania, który nie może być wyższy niż 400 tys. zł – w przypadku Dziennego Domu „Senior+” oraz 200 tys. zł – w przypadku Klubu „Senior+”.

Moduł 2 to zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia. Dofinansowaniu w ramach tego modułu podlegają działania związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą ośrodków wynosić będzie miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca nie więcej niż 400 zł w Dziennym Domu „Senior +” oraz nie więcej niż 200 zł w Klubie „Senior+”, przy czym dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

 

 

Ważne terminy!

Termin składania ofert – od 07 grudnia 2021 r. do dnia 11 stycznia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej poświęconej seniorom: 

senior.gov.pl

 

 

 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nie później niż do dnia 18 marca 2022 r.

 

 

 

 

Jak wziąć udział w konkursie?

W konkursie ogłoszonym w ramach programu „Senior+” edycja 2022 należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej das.mrips.gov.pl.

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 16.00.

Aby dokończyć proces składania oferty:

  1. należy – za pomocą przycisku „złóż ofertę” – złożyć ofertę w generatorze ofert;
  2. zapisać złożoną ofertę w formacie PDF i ją wydrukować;
  3. oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby;
  4. należy ją złożyć do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i – kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
OGŁOSZENIE_O_KONKURSIE_2022
format pliku pdf .pdf
537.1 kB
2021-12-07, 14:00:35
2
UCHWAŁA RM NR 191
format pliku pdf .pdf
1481 kB
2021-12-07, 13:52:50
3
RAMOWY WZOR OFERTY - MODUL 1_ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
127 kB
2021-12-07, 13:53:28
4
RAMOWY WZÓR OFERTY MODUŁ 2_ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
105.5 kB
2021-12-07, 13:53:52
5
PROGRAM INWESTYCYJNY_ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA
format pliku docx .docx
19.3 kB
2021-12-07, 13:54:17
6
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT_ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
36 kB
2021-12-07, 13:54:46
7
PROJEKT UMOWY_ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
125.5 kB
2021-12-07, 13:55:01
8
RAMOWY WZÓR UMOWY O PARTNERSTWO_ZAŁĄCZNIK NR 7 DO OGŁOSZENIA
format pliku docx .docx
26.5 kB
2021-12-07, 13:55:15
9
RAMOWY WZOR KARTA OCENY - MODUL 1_ZAŁĄCZNIK NR 8 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
89 kB
2021-12-07, 13:55:33
10
RAMOWY WZOR KARTA OCENY - MODUŁ 2_ZAŁĄCZNIK NR 9 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
96.5 kB
2021-12-07, 13:55:48
11
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA MODUŁ 1_ZAŁĄCZNIK NR 10 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
102 kB
2021-12-07, 13:56:41
12
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA MODUŁ 2_ZAŁĄCZNIK NR 11 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
104.5 kB
2021-12-07, 13:58:26
13
SPRAWOZDANIE Z TRWAŁOŚCI REALIZACJI ZADANIA_ZAŁĄCZNIK NR 12 DO OGŁOSZENIA
format pliku doc .doc
42 kB
2021-12-07, 13:58:42
14
WYKAZ KONTAKTOW DO URZĘDOW WOJEWODZKICH_ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
format pliku docx .docx
754.3 kB
2021-12-07, 13:59:07
15
Generator Obsługi Dotacji SeniorPlus - Instrukcja dla użytkowników JST
format pliku pdf .pdf
2974.5 kB
2021-12-07, 13:59:34
16
kalkulacja_kosztow_w_module_1
format pliku xls .xls
33.5 kB
2021-12-07, 13:59:50
17
kalkulacja_kosztow_w_module_2
format pliku xls .xls
37 kB
2021-12-07, 14:00:02
18
Wniosek_o_wyplate_dofinansowania__moduł_1_-_wzór
format pliku doc .doc
89 kB
2021-12-07, 14:03:09
19
Wzory tablic i plakatów-obowiązek informacyjny
format pliku pdf .pdf
1461.6 kB
2021-12-07, 14:03:37
cofnij do druku na górę