Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Pomoc publiczna

2011-06-13

Pomoc publiczna

ikonka przypisana do artykułu

Pomoc publiczna

 

 

Wsparcie udzielane przedsiębiorstwu jest uznawane za pomoc publiczną w rozumieniu przepisów Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

W przypadku, gry którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE.


Organem decydującym o zgodności udzielanego wsparcia z prawem wspólnotowym jest wyłącznie Komisja Europejska. Zgłoszeniu do niej podlega wszelki rodzaj wsparcia, jakiego na podstawie wniosków indywidualnych lub programów pomocowych udzielają przedsiębiorcom organy państwowe i samorządowe. Dopóki Komisja nie wyda zgody na udzielenie pomocy, nie może być ona przyznana.

Wyjątek stanowi pomoc de minimis - czyli wsparcie do 200 tysięcy euro, jakie przedsiębiorca otrzymuje w ciągu trzech kolejnych lat oraz pomoc udzielana na podstawie wyłączeń grupowych.

 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązany jest do monitorowania pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. UOKiK przygotowuje roczne raporty na temat pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. [1]

   

Regulacje prawne

 


Dodatkowe informacje o pomocy publicznej

[1] www.uokik.gov.pl/pl/pomoc_publiczna/1_kompetencje_prezesa_uokik_w_z/cofnij do druku na górę