Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska poza korpusem służby cywilnej - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2021-07-20

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POZA KORPUSEM SŁUŻBY CYWILNEJ

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wojewoda Zachodniopomorski
poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

 

Wymiar etatu:  od 0,25 do 1 etatu (do uzgodnienia)

Miejsce wykonywania pracy:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

*        przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,

*        przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy,

*        przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia,

*        zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich gotowości oraz przekazywanie tych informacji wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego,

*        zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych,

*        powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;

*        powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia,

*        współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,

*        wykonywanie zadań z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Warunki pracy:

*        praca o charakterze administracyjno-biurowym, w równoważnym systemie czasu pracy;

*        większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

*        stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze lub I piętrze budynku, oświetlenie dzienne  i sztuczne;

*        w budynku znajduje się winda, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji;

*        narzędzia pracy: komputer z monitorami ekranowymi, urządzenia biurowe, urządzenia radiowe.

 

Niezbędne wymagania do wykonywania pracy na stanowisku pracy:

·         wykształcenie wymagane dla pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego;

·          znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przepisów wykonawczych

·          umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów merytorycznych

·          dyspozycyjność

·         odporność na stres

·         posiadanie obywatelstwa polskiego

·         nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu

·         posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych

·         korzystanie z pełni praw publicznych

 

Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV) i list motywacyjny

·         kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

·         oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

·         oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu

·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

-         Administrator danych i kontakt do niego: Wojewoda Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie,            ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

-         Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 4303 444 lub listownie: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

-         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

-         Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom

-         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

-         Uprawnienia:

1.       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2.       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4.       prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

5.       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

-         Podstawa prawna przetwarzania danych:

1.    art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.       art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.       art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO                                                                                                                                                                                          

-         Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć                       w procesie naboru.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana  w dowolnym czasie.

-         Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Termin składania dokumentów: nabór stały do wykorzystania wolnych etatów

 

Miejsce składania dokumentów:                 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4

Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 126

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: DYSPOZYTOR MEDYCZNY

 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto do 6 418,00  (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy); plus dodatek specjalny w wysokości do 1 338,00 (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy); plus dodatek stażowy (min. 5% - max. 20%, uzależniony od stażu pracy).

 

Pracownikom oferujemy ponadto:
-        terminowo wypłacane wynagrodzenie,
-        stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

-        urlop wypoczynkowy,

-        dodatki do wynagrodzenia: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od wysokości średniej oceny półrocznej,
-        fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku pracownika tzw. „wczasów pod gruszą”, finansowe świadczenia w okresie wiosennym, jesienno-zimowym i z okazji Dnia Dziecka, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
-        możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
-        możliwość podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.

 

REKRUTACJA:
1.       ETAP Złożenie oferty przez kandydata
-        oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
-        oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
-        do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2.       ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
-        oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone                         z przyczyn formalnych,
-        kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3.       ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
-        kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem (dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie),
4.       ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
-        rozmowa kwalifikacyjna
-        sprawdzenie umiejętności i predyspozycji do pracy na stanowisku
5.       ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
-        kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście  

w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  91/ 430 3990.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wzór oświadczenia
format pliku docx .docx
26.7 kB
2021-07-20, 12:01:48
cofnij do druku na górę