Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska poza korpusem służby cywilnej - dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

2021-07-20

dyspozytor medyczny w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POZA KORPUSEM SŁUŻBY CYWILNEJ

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wojewoda Zachodniopomorski
poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

 

Wymiar etatu:  od 0,25 do 1 etatu (do uzgodnienia)

Liczba stanowisk pracy: 18

 

Miejsce wykonywania pracy:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Warunki pracy:

 

Niezbędne wymagania do wykonywania pracy na stanowisku pracy:

wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

 

Wymagane dokumenty:

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć                       w procesie naboru.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana  w dowolnym czasie.

 

Termin składania dokumentów: nabór stały do wykorzystania wolnych etatów

 

Miejsce składania dokumentów:                 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4

Sekretariat Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pok. 126

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: DYSPOZYTOR MEDYCZNY

 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto do 5 908,00  zł (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy); plus dodatek specjalny w wysokości do 1 338,00 (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy); plus dodatek stażowy (min. 5% - max. 20%, uzależniony od stażu pracy).

 

Pracownikom oferujemy ponadto:
-terminowo wypłacane wynagrodzenie,
-stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- urlop wypoczynkowy,

-dodatki do wynagrodzenia: dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od wysokości średniej oceny półrocznej,
-fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. „wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansową w trudnych sytuacjach itd.,
-możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
-możliwość podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego.

 

REKRUTACJA:
1.ETAP Złożenie oferty przez kandydata
-oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
-oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
-do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2.ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
-oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
-kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3.ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
-kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem (dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie),
-oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru, aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4.ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
-rozmowa kwalifikacyjna
-sprawdzenie umiejętności i predyspozycji do pracy na stanowisku
5.ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
-kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście  

w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  91/ 430 3235.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
wzór oświadczenia
format pliku docx .docx
26.7 kB
2021-07-20, 12:01:48
cofnij do druku na górę