Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Architektura i budownictwo - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2021-07-01

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

 

Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 

Roboty budowlane wymagające zgłoszenia

Ustawa Prawo budowlane zawiera kategorię zamierzeń inwestycyjnych, które realizuje się na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i złożenia wraz z tym zgłoszeniem projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (dalej zgłoszenie z projektem).

Obowiązujący art. 29 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane wśród obiektów i robót budowlanych, które można realizować na zgłoszenie z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia i dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wymienia m. in.:

 

Podmiot dokonujący zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje inwestor.

Inwestorem może być:

Inwestor może działać przez pełnomocnika.

 

Organ właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:

Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć w postaci papierowej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim (załączniki do pobrania na dole strony) lub w postaci elektronicznej (od 5 lipca 2021 r.) za pomocą generatora wniosków za pośrednictwem adresu elektronicznego udostępnionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

 

adres: e – budownictwo.gunb.gov.pl.

 

Gdzie należy złożyć dokumenty w formie papierowej

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

tel. 91 43 03 470
fax. 91 43 43 546
ap@szczecin.uw.gov.pl

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin

tel. 94 34 28 375
fax 94 34 28 322

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00

 

Jakie dane należy wskazać w zgłoszeniu

 

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 

W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:

 

Jako termin rozpoczęcia robót budowlanych należy wskazać termin realny do wykonania. Powinno się przy tym uwzględniać termin na rozpatrzenie zgłoszenia, który wynosi 21 dni (zob. pozycję 8. Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ). Rozpoczęcie robót budowlanych przed upływem tego 21-dniowego terminu stanowi naruszenie art. 30 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane (z wyjątkiem sytuacji, gdy organ wydaje zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu).

 

Załączniki do zgłoszenia

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.

Do wniosku należy również dołączyć:

 

Ponadto, w przypadku niektórych robót budowlanych, należy dołączyć:

 

Termin na dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Termin na rozpatrzenie zgłoszenia przez organ

Organ ma 21 dni (od dnia doręczenia) na rozpatrzenie zgłoszenia.

W powyższym terminie organ może wydać:

Jeżeli w powyższym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może rozpocząć roboty budowlane. Brak sprzeciwu stanowi więc milczącą zgodę na roboty budowlane.

Organ może z urzędu, przed upływem powyższego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Opłaty przy zgłoszeniu

Dokonanie zgłoszenia z projektem podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego:

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest

Prezydent Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych.

Numer rachunku bankowego Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

 

Wzór zgłoszenia

Zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego składane jest na formularzu PB-2a, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscią na cele budowlane.pdf
format pliku pdf .pdf
230.6 kB
2021-07-01, 12:53:46
2
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a).pdf
format pliku pdf .pdf
1003 kB
2021-07-01, 13:27:25
3
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)
format pliku rtf .rtf
145 kB
2021-07-01, 14:41:59
cofnij do druku na górę