Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

2011-06-13

Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.

Wnioski jednostek samorządu terytorialnego o przyznanie ulgi w spłacie należności oraz wnioski o wstrzymanie egzekucji administracyjnej innych należności pieniężnych.

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek.


Wniosek o przyznanie ulgi w spłacie należności powinien zawierać:

 1. określenie należności której dotyczy,
 2. wskazanie rodzaju ulgi poprzez propozycję:
  • odroczenia terminu płatności,
  • rozłożenia należności na raty,
  • umorzenia całości lub części należności,
 3. uzasadnienie proponowanej formy ulgi.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.

Przykładowe dokumenty uzupełniające wniosek o przyznanie ulgi.

 1. Dokumenty odzwierciedlające sytuację gospodarczo - finansową wraz z opisem sytuacji gospodarczo-finansowej jednostki z załączeniem np.:
  • wieloletniej prognozy finansowej JST,
  • bilansów z wykonania budżetu JST za ostatnie 3 lata,,
  • ostatnich sprawozdań (Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, Rb-Z o stanie zobowiązań),
 2. Inne dokumenty mogące potwierdzić informacje przywołane w złożonym wniosku.

Wniosek o wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych powinien zawierać:

 1. określenie należności i tytułów wykonawczych administracyjnego organu egzekucyjnego,
 2. udokumentowanie zajścia szczególnie uzasadnionego przypadku uzasadniającego jednorazowe wstrzymanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Wydział Finansów i Budżetu

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Kontakt

fb@szczecin.uw.gov.pl
tel. 91 430 35 28
tel. 91 430 34 51

tel. 91 430 37 20
fax. 91 430 33 38

Tryb odwoławczy.

Stronie przysługuje uprawnienie odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Podstawa prawna.

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)
 7. Akty wykonawcze do wyżej wymienionych ustaw.


cofnij do druku na górę