Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązku informacyjnego dla Beneficjentów Programu „MALUCH+” 2021

2021-06-16

Szczegółowe wytyczne dotyczące obowiązku informacyjnego dla Beneficjentów Programu „MALUCH+” 2021

W związku ze zmianą  Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 ogłoszoną 26 kwietnia br. beneficjenci programu są zobowiązani do realizacji w ramach wkładu własnego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 35a–35d ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych niezależnie od kwoty przyznanego dofinansowania, w sposób określony
w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35d tej ustawy.

W dniu 25 maja br. ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953), dalej zwane „rozporządzeniem”. Rozporządzenie wchodzi w życie 25 czerwca br.

Rozporządzenie wskazuje sposób i terminy realizacji działań informacyjnych. W przypadku tworzenia miejsc opieki (moduły 1a, 1b i 3) beneficjent musi w miejscu realizacji zadania w sposób wskazany w rozporządzeniu umieścić tablicę informacyjną. Beneficjenci modułów 2 i 4 zamieszczają plakaty w miejscu realizacji projektu w sposób wskazany w rozporządzeniu. W przypadku uzyskania
w module 1a, 1b i 3 również dofinansowania do funkcjonowania utworzonych miejsc opieki, beneficjent nie musi umieszczać plakatu informacyjnego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proponuje, aby w polu „nazwa Programu” beneficjenci wpisywali „Program MALUCH+ 2021”,
a w polu „nazwa zadania” w przypadku tablicy „utworzenie (lub utworzenie i dofinansowanie) miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym/
u dziennego opiekuna” albo w przypadku plakatu „dofinansowanie miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna”.

W przypadku, gdy beneficjent otrzymał dofinansowanie z dwóch źródeł (budżetu państwa i Funduszu Pracy), konieczne jest wskazanie tego na tablicy informacyjnej, poprzez samodzielną modyfikację wzoru tablicy (DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO).

Na tablicach informacyjnych nie jest konieczne umieszczanie kwoty dofinansowania.

Beneficjenci wszystkich modułów zamieszczają informację na swojej stronie internetowej, o ile ją posiadają. Informacja na stronie zawiera:

1)       barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      informację o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa lub z państwowego funduszu celowego (bądź obu tych źródeł),

3)      nazwę programu – „Program MALUCH+ 2021”,

4)      nazwę zadania – „utworzenie (lub utworzenie i dofinansowanie) miejsc opieki
w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna” w przypadku modułów 1 i 3 albo „dofinansowanie miejsc opieki
w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna” w przypadku modułów 2 i 4,

5)      wartość dofinansowania i całkowitą wartość zadania,

6)      krótki opis zadania.

 

Informację na stronie internetowej zamieszcza się w zakładce lub podstronie przeznaczonej specjalnie dla zadań realizowanych
z budżetu państwa z państwowych funduszy celowych. Dostęp do zakładki lub podstrony powinien być możliwy ze strony głównej.

Podmiot, który realizując zadanie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wypełnił już obowiązek informacyjny przez umieszczenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zadania, tablicy lub plakatu, podejmuje wyłącznie działania informacyjne polegające
na zamieszczeniu informacji na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Podmiot, zgodnie ze zmianą wprowadzoną do programu „MALUCH+” 2021, informuje o realizacji zadania na stronie internetowej,
w przypadku jej posiadania, z możliwością wykorzystania  logo programu zgodnie z załącznikiem nr 30 do Programu oraz logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z załącznikiem nr 31 do programu.

Wzory tablic informacyjnych i plakatów informacyjnych w formie edytowalnych plików, a także pliki z wizerunkiem barw Rzeczypospolitej i wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej są udostępnione na stronie https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, mają zastosowanie wytyczne opublikowane na ww. stronie internetowej.


cofnij do druku na górę