Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM - Uzyskanie wpisu do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

2021-04-29

Uzyskanie wpisu do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Uzyskanie wpisu do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:
1.     Założyć konto w Systemie Administracji P2, pod adresem: rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/
2.     Wykonać poprawne zalogowanie do systemu – uzyskując automatycznie uprawnienia do złożenia wniosku o wpis/aktualizację lub usunięcie z rejestru.
3.     Złożyć wniosek w systemie informatycznym do właściwego urzędu wojewódzkiego.
4.     Złożony poprzez system informatyczny wniosek wygenerować, wydrukować
i podpisać.
5.     Do wydrukowanego wniosku załączyć:
 
WYMAGANE DOKUMENTY - wniosek zawierający:
üoznaczenie wnioskodawcy (pełna nazwa, adres siedziby, dane teleadresowe);
üokreślenie obszaru działania jednostki;
üokreślenie maksymalnego czasu operacyjnego /od przekazania powiadomienia o zdarzeniu/;
üokreślenie pozostających do dyspozycji jednostki środków łączności, niezbędnych dla zapewnienia gotowości operacyjnej;
üwskazanie numerów telefonów kontaktowych.
 
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
·       oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 15 ust. 1 oraz 1a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
·       kopie zaświadczeń o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
·       kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny” potwierdzone za zgodność z oryginałem,
·       dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelniona kopia,
·       kopię statutu lub regulaminu potwierdzoną za zgodność z oryginałem - dotyczy jednostek określonych w art. 15 ust. 9 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
·       podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego oraz wodnego - zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie właściwego ratownictwa.
 
6. Wniosek wraz z załącznikami wysłać pocztą na adres:
·           Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
·      lub poprzez platformę ePUAP – dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – na adres ESP (skrytki ePUAP) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie /low5658fe1/skrytka
·      lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału BZK, I piętro, pok. nr 126 lub
w Kancelarii ZUW.
 
Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia sprawy.
 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 
Opłaty:
opłata podstawowa - brak opłaty
OPŁATA SKARBOWA - Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wpisie do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wynosi 10 zł i powinna być wniesiona najpóźniej z chwilą złożenia wniosku. W chwili składania wniosku o wpis do rejestru należy przedstawić dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię (może on mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).
ULGI I ZWOLNIENIA - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione są od ponoszenia opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego.
 
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY
Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się:
v gotówką w kasie organu podatkowego – Urząd Miejski w Szczecinie Plac Armii Krajowej 1;
v lub bezgotówkowo na rachunek tego organu prowadzony w Banku PEKAO S.A. II/O Szczecin nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 tytułem: „opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne”.
PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁAT
Art. 5 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 
Przebieg procesu rejestracji jednostki współpracującej z systemem PRM wpisywanej na wniosek:
 
1.         Zarejestrowanie użytkownika w P2 (użytkownik dostaje uprawnienia do złożenia wniosku o wpis/aktualizację/usunięcie z rejestru).
2.         Złożenie wniosku (o wpis/aktualizację/usunięcie) do konkretnego urzędu wojewódzkiego/wojewody.
3.         Rejestracja faktu formalnego wpłynięcia wniosku przez analityka/referenta w UW (określenie daty wpływu do urzędu wniosku wraz z załącznikami, wysłanego pocztą lub przez e-PUAP).
4.         Akceptacja formalna przez analityka/referenta w UW.
5.         Akceptacja merytoryczna przez analityka/referenta w UW.
6.         Zatwierdzenie wprowadzenia jednostki do rejestru przez wojewodę.
7.         Publikacja danych w rejestrze.
 
Link do instrukcji obsługi RJWPRM:
 
https://cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/rjwprm_instrukcja_jednostkawnioskujaca_analityk_wojewoda_140220181_5a902d376f7f7.pdf
 
W przypadku wystąpienia problemów przy korzystaniu z systemu, prosimy kontakt z infolinią:
tel.: 19 239
e-mail: rjwprm@cez.gov.pl

 


cofnij do druku na górę