Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ - Rok 2021

2021-03-02

Rok 2021

Od 26 lutego można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na rok 2021 na program zaplanowano 60 mln złotych.

W nowej edycji programu dofinansowane będą jedynie projekty „jednoroczne”, tj. realizowane i zakończone wyłącznie w 2021 roku.

 

O programie

Wieloletni program „Senior +” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +”.

Placówki tego typu to miejsca, w których osoby starsze nie tylko mogą spędzać czas korzystając z oferty kulturalnej czy zajęć sportowych, ale również mają zapewnione posiłki oraz pomoc w czynnościach dnia codziennego. Kluby „Senior +” działają w uproszczonej formule, żeby z programu mogły skorzystać również mniejsze gminy.

 

Dzienne Domy i Kluby „Senior +”

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie lub wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior +” (moduł 1)

W ten sposób sfinansowane może być nawet 80% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

Dofinansowana z budżetu państwa może być również bieżąca działalność istniejących już placówek (moduł 2). W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50% całkowitego kosztu realizacji zadania. 

Co ważne, w ramach tego modułu samorządy nie mogą wnioskować o zapewnienie funkcjonowania placówek, które mają zostać dopiero uruchomione w ramach nowej edycji programu. 

 

Uprawnione podmioty:

  1. moduł 1 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego;
  2. moduł 2 - jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego prowadzące Dzienne Domy i Kluby „Senior +, które zostały utworzone na podstawie zawartych umów dotacyjnych w latach 2015-2020.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 

Zasady i terminy dotyczące składania ofert

Termin składania ofert – od dnia 26 lutego 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r.

 

Składanie ofert w generatorze ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach programu należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert.

Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://das.mrips.gov.pl/

Ofertę należy wypełnić, zapisać i złożyć (za pomocą przycisku „złóż ofertę”), w generatorze ofert (GO) do dnia 24 marca 2021 r. do godz. 16.00.   

Złożoną w generatorze ofertę, która otrzymała w systemie unikalny numer, należy wydrukować z generatora ofert, podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego i –kontrasygnowaną przez skarbnika, wraz z wymaganymi załącznikami – przesłać w wersji elektronicznej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP.

          

Wymagana dokumentacja:

  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (wydrukowany z GO), podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta (wójt/burmistrz/prezydent/starosta oraz skarbnik gminy/powiatu);
  2. uchwała odpowiednio rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu Dziennego Domu „Senior+” lub uchwała rady gminy/ rady powiatu/ sejmiku województwa o utworzeniu „Klubu Senior+” (obowiązuje w przypadku ofert składanych w module 2);
  3. w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1), należy dołączyć do oferty program inwestycji w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1579);
  4. w przypadku oferty, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (w module 1), należy dołączyć do oferty rzut budynku z oznaczeniem pomieszczeń i metrażu oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  5. kalkulacja kosztów w układzie paragrafowym (obowiązujący wzór formularza umieszczony na stronie ZUW);
  6. oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 5 do ogłoszenia);
  7. umowa o partnerstwie (załącznik nr 7 do ogłoszenia) w przypadku składania oferty w partnerstwie z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obowiązuje wzór formularza umieszczony na stronie ZUW).

Więcej szczegółów znajduje się w Ogłoszeniu oraz w Programie Wieloletnim "SENIOR+" na lata 2021 - 2025 (w załącznikach).
 

Osobami do kontaktu w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim są :
 
1. Anita Gonet tel. 91 4 303 229
2. Jacek Araś tel. 91 4 303 489

Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt., w godz. 9:00 – 12:00, pod nr tel.: (022) 461 18 47.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2021–2025, edycja w 2021 r.
format pliku docx .docx
97.4 kB
2021-03-02, 08:04:57
2
UCHWAŁA Nr 191 RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025
format pliku pdf .pdf
1339.4 kB
2021-03-02, 08:12:10
3
Ramowy wzór oferty - moduł I
format pliku doc .doc
125 kB
2021-03-02, 08:24:33
4
Ramowy wzór oferty - moduł II
format pliku doc .doc
101 kB
2021-03-02, 08:24:43
5
Program Inwestycyjny
format pliku docx .docx
18 kB
2021-03-02, 08:18:41
6
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
format pliku doc .doc
35.5 kB
2021-03-02, 08:19:58
7
Projekt umowy
format pliku doc .doc
127.5 kB
2021-03-02, 08:20:11
8
Ramowy wzór umowy o Partnerstwo
format pliku docx .docx
27.1 kB
2021-03-02, 08:22:08
9
Ramowy wzór karta oceny - moduł I
format pliku doc .doc
88 kB
2021-03-02, 08:25:04
10
Ramowy wzór karta oceny - moduł II
format pliku doc .doc
96 kB
2021-03-02, 08:25:13
11
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł I
format pliku doc .doc
101.5 kB
2021-03-02, 08:25:24
12
Ramowy wzór sprawozdania z wykonania zadania - moduł II
format pliku doc .doc
102 kB
2021-03-02, 08:24:23
13
Sprawozdanie z trwałości zadania
format pliku doc .doc
41.5 kB
2021-03-02, 08:26:59
14
Wykaz kontaktów do urzędów wojewódzkich
format pliku docx .docx
753 kB
2021-03-02, 08:27:38
15
Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
format pliku pdf .pdf
2315.1 kB
2021-03-02, 08:28:13
16
Oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł 1 - 2021
format pliku doc .doc
31 kB
2021-05-05, 12:05:16
17
Oświadczenie o przyjęciu dotacji moduł 2 - 2021
format pliku doc .doc
30.5 kB
2021-05-05, 12:05:36
18
wzór umowy Senior+ 2021 - moduł 2
format pliku pdf .pdf
251.2 kB
2021-07-15, 11:33:28
19
wzór umowy Senior+ 2021 - moduł 1
format pliku pdf .pdf
302.8 kB
2021-07-19, 12:40:42
20
Wniosek o wypłatę dofinansowania moduł 1 - wzór
format pliku doc .doc
89 kB
2021-07-28, 14:23:58
cofnij do druku na górę