Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - IOWISZ - IOWISZ - Aktualności - Zmiany w procedurze IOWISZ

2021-02-02

Zmiany w procedurze IOWISZ

Zagadnienie opinii o celowości inwestycji w systemie zdrowia w dalszym ciągu uregulowane jest w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 1398 ze zm.), w art. 95d- 95k.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą, zamierzające wykonywać działalność leczniczą, zamierzające utworzyć podmiot leczniczy - zwane dalej "podmiotem wnioskującym" występują z wnioskiem do wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "organem wydającym opinię", o wydanie opinii o celowości inwestycji:

 1. polegającej na utworzeniu na obszarze województwa:
 1. innej niż inwestycja określona w pkt 1, dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych

- której wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku przekracza 2 mln zł.

Opinii o celowości inwestycji nie wydaje się w odniesieniu do:

 1. szpitalnego oddziału ratunkowego;
 2. szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci;
 3. centrum urazowego;
 4. centrum urazowego dla dzieci;
 5. podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Inwestycje, których wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku o wydanie opinii przekracza 50 mln zł, w zakresie dokonania oceny, w jakim stopniu dana inwestycja jest celowa oceniane są przez Komisję Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia działającą przy Ministrze Zdrowia.

Wniosek o wydanie opinii zawiera:

 1. oznaczenie organu wydającego opinię;
 2. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 3. oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
 4. wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
 5. opis inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawierający:

Wniosek o wydanie opinii składa się do organu wydającego opinię w postaci elektronicznej. Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Złożenie wniosku o wydanie opinii, o której mowa w art. 95d ust. 1, podlega opłacie w wysokości 4000 zł. Opłatę wnosi się na konto Funduszu Medycznego. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku (nr konta również w Aktualnościach).

 

Opinię wydaje się wyłącznie na podstawie:

 1. informacji przedstawionych we wniosku;
 2. priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c;
 3. danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 4. Mapy Regionalnej Potrzeb Zdrowotnych albo Mapy Ogólnopolskiej Potrzeb Zdrowotnych;
 5. opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu - w przypadku, gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;
 6. opinii Prezesa Funduszu - w przypadku, gdy organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia;
 7. informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach, o których mowa w art. 95e ust. 1, oraz wydanych opiniach, o których mowa w art. 95d ust. 1, w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c;
 8. opinii Komisji - w przypadku inwestycji, których wartość kosztorysowa przekracza 50 mln zł.

Opinię wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.

W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie opinii wojewoda (jako organ wydający opinię) przekazuje, za pośrednictwem systemu IOWISZ, wypełniony przez podmiot wnioskujący formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia do zaopiniowania dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pozytywna opinia o celowości inwestycji jest ważna 3 lata od dnia jej wydania.

UWAGA: o konieczności posiadania opinii o celowości inwestycji nie rozstrzyga wojewoda - co do zasady, wystąpienie z wnioskiem ma charakter fakultatywny, z wyłączeniem sytuacji ubiegania się przez dany podmiot o dotacje - art. 115 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., 295 ze zm.). Warunek posiadania opinii o celowości inwestycji może wynikać również z różnych źródeł np. wymogów określonych w ramach postępowania konkursowego w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy w przypadku ubiegania się o środki z Unii Europejsk


cofnij do druku na górę