Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021

2021-01-29

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.) oraz art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020,, poz. 1876 ze zm.) oraz zgodnie z „Programem współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 rok”

 
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku
 
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:
 
1.   Rodzaj zadania
 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 
Zadaniami konkursowymi realizowanymi we współpracy z ww. podmiotami są działania podejmowane na terenie województwa zachodniopomorskiego w następujących obszarach:
 
Obszar 1. Działania na rzecz osób bezdomnych:
- Działania zmierzające do innowacyjności oraz poprawy standardów w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, zgodnie
z rozporządzeniem¹, oraz doposażenie, organizowanie prac adaptacyjnych i remontowych istniejącej bazy w placówkach pobytu i noclegu osób bezdomnych, wraz z udziałem tych osób przebywających w placówkach,
- zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, udzielanie doraźnej pomocy medycznej i sanitarnej, szczególnie w okresach jesienno-zimowych,
 
¹ Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.  w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896), z uwzględnieniem art. 34 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz.U. z 2020, poz. 875 ze zm.).
 
Obszar 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do zajęć przystosowawczych do życia w środowisku rodzinnym i zawodowym oraz dążenie do integracji środowiska osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
- tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez rozwój usług, wsparcia informacyjnego i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
- modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia terapii z osobami niepełnosprawnymi.
 
Przy sporządzaniu oferty realizacji zadania publicznego należy kierować się realną możliwością realizacji działań w ww. obszarach, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji związanej z trwającym stanem epidemii COVID-19 lub po jej zakończeniu.
 
2.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadań objętych konkursem w obszarach pierwszym i drugim przeznaczone są środki finansowe w łącznej wysokości 250.000 zł.
 
3. Zasady przyznawania dotacji
Postępowanie w sprawie otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1.      Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparciarealizacji zadania. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadania z zakresu działalności statutowej w maksymalnej wysokości 50.000 zł i nie mniejszej niż 5.000 zł, przy czym kwota dotacji nie będzie mogła przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania.
2.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.
3.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może proporcjonalnie zmniejszyć zakres rzeczowy zadania, przedstawiając korektę kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4.      Koszty obsługi administracyjnej i finansowo – księgowej zadania mogą stanowić maksymalnie 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.
5.      Podmiot uprawniony ubiegający się o dotację zobowiązany jest wnieść wkład własny na poziomie minimum 20% całkowitej wartości realizowanego zadania, z tym że ewentualny wkład osobowy może stanowić maksymalnie 10% całkowitej wartości realizowanego zadania.
6.      W kosztorysie realizacji zadania konkursowego nie uwzględnia się wyceny wkładu rzeczowego.
7.      Podmioty uprawnione do składania wniosków mogą złożyć maksymalnie 1 projekt w ramach przedmiotowego konkursu.
 
Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizowanym zadaniem, w tym na:
·         zabezpieczenie bieżącej działalności placówki realizującej zadanie (czynsz, media),
·         zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
·         zakup drobnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania (koszt zakupu jednostkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł),
·         remont i adaptację pomieszczeń służących realizacji zadania,
·         zatrudnienie personelu niezbędnego do realizacji zadania (na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia).
 
W ramach przyjętego do realizacji Programu nie będą przyznane środki finansowe do wykorzystania na:
·         pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
·         wydatki inwestycyjne,
·         organizację wypoczynku i imprez o charakterze rekreacyjnym,
·         spłatę zaległych zobowiązań,
·         szkolenia kadry.
Wkład osobowy w oferowanym zadaniu publicznym, czyli praca społeczna wolontariuszy i członków podmiotu niepublicznego, powinna być szacowana w wysokości nie większej niż 50 zł za godzinę świadczenia wolontariatu.
 
 4.Termin i warunki realizacji zadania
Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Przyznane środki finansowe podmiot uprawniony zobowiązany jest wykorzystać na realizację zadania nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawą o pomocy społecznej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, zgłoszoną ofertą oraz zawartą umową na realizację zadania publicznego.
 
5.Termin składania ofert
Oferty należy składać w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, mieszczącej się w pok. 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie lub przesłać na adres:
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
 
Termin składania ofert upływa 22 lutego 2021 r. Przy ofertach przesyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.
 
Wymagane dokumenty:
· Oferta realizacji zadania publicznego winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057). Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne, a następnie Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021.
 
Dodatkowe załączniki:
· kopia aktualnego statutu organizacji,
· wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego (ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości) lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia innego właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzającej status prawny oferenta lub umocowanie osób reprezentujących oferenta.
 
Kopie załączonych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (nie dotyczy informacji aktualnej z KRS). W przypadku braku załączenia informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW uzupełni ofertę o ww. wydruk przed obradami Komisji konkursowej.
 
Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie, nieczytelne bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub  informacji, jak również oferty dotyczące udzielania dotacji na działania wykraczające poza określone w niniejszym ogłoszeniu zadania, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich oraz nieistotnych błędów, niemających wpływu na treść oferty, oferenci będą powiadamiani telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną e-mail przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ZUW do złożenia sprostowania do oferty w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania.
 
Zastrzega się, iż Wojewoda Zachodniopomorski jako organ nie odstąpił od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (pkt III.6 wzoru oferty), z uwagi na możliwość ich określenia w składanych ofertach z zakresu pomocy społecznej.
 
6.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 
Złożone oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria:
1)      ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot niepubliczny,
2)     ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)     ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale, których podmiot niepubliczny będzie realizować zadanie publiczne,
4)     planowany przez podmiot niepubliczny udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5)     planowany przez podmiot niepubliczny wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6)     analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów niepublicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7)     ocena form i zasięgu pomocy oferowanej przez podmiot niepubliczny,
8)     ocena innowacyjności działań zaproponowanych w ofercie.
 
Decyzję o wyborze ofert podejmuje Wojewoda Zachodniopomorski.
Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarach pierwszym i drugim zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 26 marca 2021 roku na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne.
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Od podjętych decyzji podmiotom nie przysługuje odwołanie.
 
7.Informacja o dofinansowaniu zadań organizacji pozarządowych w zakresie pomocy społecznej
 
W roku 2020 na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju, realizowanych we współpracy z podmiotami niepublicznymi, Wojewoda Zachodniopomorski przeznaczył kwotę 250.000,00 zł, z czego udzielono dotacji w łącznej wysokości 214.050,00 zł. Wykaz dotacji udzielonych dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2020, traktowany jako część niniejszego ogłoszenia, dostępny jest na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie www.szczecin.uw.gov.pl, w zakładce Rodzina, sprawy społeczne, a następnie Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021 pod nazwą załącznika: Wykaz zrealizowanych w roku 2020 zadań publicznych z pomocy społecznej.
 

W 2021 r. na dofinansowanie zadań pomocy społecznej tego samego rodzaju nie przekazywano środków finansowych z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS, na 2021 rok
format pliku pdf .pdf
225.8 kB
2021-01-29, 17:19:18
2
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2021
format pliku pdf .pdf
244.4 kB
2021-01-29, 17:29:23
3
Załącznik 1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego
format pliku docx .docx
53.5 kB
2021-01-29, 17:30:19
4
Załącznik 2 Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego
format pliku docx .docx
40.1 kB
2021-01-29, 17:36:17
5
Wykaz zrealizowanych w 2020 r. zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
format pliku pdf .pdf
214.1 kB
2021-01-29, 17:32:17
6
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. z 2018, poz. 896)
format pliku txt .txt
kB
2021-01-29, 17:33:49
cofnij do druku na górę